DPU เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนในกลุ่มวิชาเทคโนโลยี

dpu

          วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนครูผู้สอนกลุ่มวิชาเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จากทั่วประเทศ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนในกลุ่มวิชาเทคโนโลยี โดยจะมีการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี  Active Learning จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ

           ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และยังได้รับตำรา แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน และแบบฝึกหัด นอกจากนี้ยังมีช่องทางการรับคำปรึกษาออนไลน์จากวิทยากรผู้สอนได้ตลอดปีการศึกษา

           โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ระดับชั้น คือ อบรมการเป็นผู้สอนวิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 และ อบรมการเป็นผู้สอนวิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะมีการอบรมระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กทม.  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครด่วนตั้งแต่บัดนี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร.085-840-8871, 0-2954-7300 ต่อ 498, 594