คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU ร่วมกับ โรงแรมและรีสอร์ท เครือเซ็นทารา จัดอบรม MDP ปีที่ 6

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU ร่วมกับ โรงแรมและรีสอร์ท เครือเซ็นทารา
จัดอบรม MDP ปีที่ 6

            มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับโรงแรมและรีสอร์ท เครือเซ็นทารา จัดโครงการอบรม Centara Management Development Programme (MDP) ปีที่ 6  ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ่ายภาพพร้อมด้วย Mr. David Good รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหารจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เนื่องในการประชุมอบรมหลักสูตร Centara Management Development Programme (MDP) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

          โครงการดังกล่าวจัดอบรมระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ผู้ร่วมโครงการจะผ่านกระบวนการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และฝึกประสบการณ์การบริหารที่โรงแรมในเครือเซ็นทาราในประเทศไทย จากนั้นจึงเดินทางไปศึกษาเรียนรู้การจัดการโรงแรมและฝึกปฏิบัติงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยหลักสูตร MDP ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 12 เดือน

Management Development Programme (MDP)  

Management Development Programme (MDP)

Management Development Programme (MDP)

Management Development Programme (MDP)

Management Development Programme (MDP)

Management Development Programme (MDP)

Management Development Programme (MDP)

Management Development Programme (MDP)

Management Development Programme (MDP)