รปศ. DPU เปิดรับสมัคร นศ.ปริญญาโท

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท

รปศ. DPU เปิดรับสมัคร นศ.ปริญญาโท

                คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรสร้างผู้นำ นักบริหาร และนวัตกรที่ร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมให้ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

                โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย หรือลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาภายใน 2 ปี หลักสูตรดังกล่าว เรียนแบบ Block  Course  เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์

                ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ www.dpu.ac.th/mpa/course.html และ หลักสูตรคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทุกวันอังคาร – เสาร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. โทร. 02-954-7300 ต่อ 263