ศิลปกรรมฯ DPU จับมือ ห้องเสื้อระพี พัฒนา นศ.ก้าวสู่ผู้นำวงการแฟชั่น

ศิลปกรรมฯ DPU จับมือ ห้องเสื้อระพี พัฒนา นศ.ก้าวสู่ผู้นำวงการแฟชั่น

          ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับ โรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี นำโดย อาจารย์ณธกร อุไรรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ พ.ต.อ.ส.พญ.นาตยา นครชัย ผู้บริหารโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี ร่วมลงนาม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ ในการร่วมมือกันดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งให้นักศึกษาได้ความรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง เน้นการสร้างสรรค์งานผ่านกระบวนการคิดอย่างทันสมัยโดยใช้องค์ความรู้ทางธุรกิจต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการและการเป็นผู้นำในวงการอุตสาหกรรมแฟชั่นได้ โดยยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นไทยควบคู่ไปกับพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟชั่นอย่างสร้างสรรค์

          โดยจะมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน อาทิ การจัดอบรมให้ความรู้ ด้านการออกแบบแฟชั่น ด้านการตลาดและธุรกิจแฟชั่น  ด้านการตัดเย็บและสร้างแม่แบบแฟชั่น พร้อมด้วยการจัด FASHIONSHOW เพื่อประมูลรายได้สู่องค์กรโดยไม่แสวงหาผลกำไร ด้วยการออกแบบประยุกต์โดยศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนการตัดเย็บโดยห้องเสื้อระพี  ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหารของทั้งสององค์กรร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน  จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

ศิลปกรรมฯ DPU จับมือ ห้องเสื้อระพี พัฒนา นศ.ก้าวสู่ผู้นำวงการแฟชั่น

 

ศิลปกรรมฯ DPU จับมือ ห้องเสื้อระพี พัฒนา นศ.ก้าวสู่ผู้นำวงการแฟชั่น

 

ศิลปกรรมฯ DPU จับมือ ห้องเสื้อระพี พัฒนา นศ.ก้าวสู่ผู้นำวงการแฟชั่น

 

ศิลปกรรมฯ DPU จับมือ ห้องเสื้อระพี พัฒนา นศ.ก้าวสู่ผู้นำวงการแฟชั่น

 

ศิลปกรรมฯ DPU จับมือ ห้องเสื้อระพี พัฒนา นศ.ก้าวสู่ผู้นำวงการแฟชั่น

 

ศิลปกรรมฯ DPU จับมือ ห้องเสื้อระพี พัฒนา นศ.ก้าวสู่ผู้นำวงการแฟชั่น

 

ศิลปกรรมฯ DPU จับมือ ห้องเสื้อระพี พัฒนา นศ.ก้าวสู่ผู้นำวงการแฟชั่น

 

ศิลปกรรมฯ DPU จับมือ ห้องเสื้อระพี พัฒนา นศ.ก้าวสู่ผู้นำวงการแฟชั่น