Mr. HE BINGZHENG

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายจีน)

อ.เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล

ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย)

Mrs.XIAO SHAN

ผู้ช่วยผูัอำนวยการการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายจีน)

อ.ณพล ม่วงงาม

ผู้ช่วยผูัอำนวยการการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย)

ครูอาสาสมัครชาวจีน (รุ่นที่ 1)

Hua Xueyan

Liu Meixi

Wang Dan

Hui Bingqing

Li Meng

Zhu Lin