แนะนำหลักสูตร

เนื่องด้วย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นหนึ่งในมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญ และทักษะ รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพื่อให้ได้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เพียงพอต่อการวางแผน และตัดสินใจ อันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Master of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
M.Sc. (Information Technology)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณ 168,000 รวมค่าใช้จ่ายดูงาน ตีพิมพ์ผลงาน สอบประมวลฯ (4 ภาคการศึกษา ภาคละ 42,000 บาท)

ระยะเวลาการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้น และภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 15 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเทียบเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

นอกเวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.) 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ผ่านการสอบสัมภาษณ์ด้านความพร้อมที่จะเข้าศึกษา พร้อมแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี แนวความคิดในการเรียน และโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ, ผู้บริหารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ดูแลระบบเครือข่าย, นักเขียนโปรแกรม, นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ, นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์