คณาจารย์

ผู้อำนวยการหลักสูตร

เลขานุการหลักสูตร

 • นางสาววิภา สงวนทรัพย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา
 • ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา วุฒิการณ์
 • อาจารย์ ดร.จิราพร พฤกษานุกูล
 • อาจารย์ ดร.ชำนาญ ปิยวนิชพงษ์
 • อาจารย์ ดร.ชฎิล โรจนานนท์
 • อาจารย์ ดร.ประวิทย์ ไวรุ่งเรืองกุล
 • อาจารย์ ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์
 • อาจารย์ ดร.มยุรี โยธาวุธ
 • อาจารย์ ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
 • อาจารย์ ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์
 • อาจารย์ รานี อิฐรัตน์
 • อาจารย์ สมศักดิ์ เจตสุรกานต์
 • อาจารย์ อารีย์พันธ์ เจริญสุข