คณาจารย์

ผู้อำนวยการหลักสูตร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

เลขานุการหลักสูตร

 • นางสาวจงกล สุวรรณไศละ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
 • รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ไทยอารี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
 • รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ไทยอารี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ

อาจารย์ผู้สอน และ อาจารย์พิเศษ

 • ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
 • รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
 • รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
 • รศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
 • รศ.พิพัฒน์ ไทยอารี
 • ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ
 • ผศ.ฉัตรมงคล แน่นหนา
 • ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์
 • ดร.ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์
 • ดร.นิสรา ใจซื่อ
 • ดร.ชฎิล โรจนานนท์
 • ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
 • ฯลฯ