คณาจารย์

ผู้อำนวยการหลักสูตร

เลขานุการหลักสูตร

  • นางสาววิภา สงวนทรัพย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ

  • ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา
  • ศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา วุฒิการณ์
  • อาจารย์ ดร.จิราพร พฤกษานุกูล
  • อาจารย์ ดร.ชำนาญ ปิยวนิชพงษ์
  • อาจารย์ ดร.ชฎิล โรจนานนท์
  • อาจารย์ ดร.ประวิทย์ ไวรุ่งเรืองกุล
  • อาจารย์ ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์
  • อาจารย์ ดร.มยุรี โยธาวุธ
  • อาจารย์ ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
  • อาจารย์ ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์
  • อาจารย์ รานี อิฐรัตน์
  • อาจารย์ สมศักดิ์ เจตสุรกานต์
  • อาจารย์ อารีย์พันธ์ เจริญสุข