ความเชี่ยวชาญ

อาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 • อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และ สมาชิกวุฒิสภา (สว.)
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • อดีตที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภา
 • คณะอนุกรรมาธิการสร้างแนวทางปรองดอง (ชุดที่ 10) สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • คณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ
 • เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญในด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์การภาครัฐ, และการบริหารภาครัฐภาคเอกชน
งานวิจัยที่สำคัญ
 • เรื่องการสร้างดุลยภาพของฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ ทุนวิจัยสถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ.2549)
 • โครงการวิจัยนวัตกรรมการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน 3ซ.(ซ่าส์ซิ่ง เซ็กส์และเสพยา) ทุนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ.2550)
 • โครงการวิจัยสำรวจความคิดเห็นชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (พ.ศ.2556)
 • โครงการวิจัยเรื่องรัฐประศาสนศาสตร์พลเมืองร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ทุนวิจัยสถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ.2556)
 • งานวิจัยเรื่อง การวิจัยประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ .ศ. 2555 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2556)
 • งานวิจัยเรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2557)
 • เสนองานวิจัย “Learning Innovation in a Project for Correcting Crime Problems and Improper Behaviors of Children and Young Persons in Cases Involving Vehicle Racing, Running Wild, Improper Sexual Relationships, and Illicit Drug Use) The Triple-S Project ที่ National Taipei University ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน (พ.ศ.2558)
 • งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการพัฒนาด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2558)
เกียรติประวัติ
 • จังหวัดจันทบุรีโล่ประกาศเกียรติคุณในการเขียนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดจันทบุรีในระดับดีมากจากจังหวัดจันทบุรี (ลำดับที่ 1 ของประเทศ)
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการเป็นที่ปรึกษาโดยการเขียนแผนพัฒนาจังหวัดที่มีคุณภาพเป็นลำดับที่ 1 ของประเทศ
การอบรม
 • หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนากรุงเทพมหานคร (มหานครรุ่นที่ 1)
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 19
รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ไทยอารี
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต
 • กรรมการที่ปรึกษาวิชาการวชิราวุธวิทยาลัย
 • กรรมการบริหารสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุกรรมการสามัญประจำสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
 • กรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
อาจารย์ ดร.มยุรี โยธาวุธ
 • เชี่ยวชาญด้าน การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การเสริมสร้างสมรรถะบุคลากร
 • การพัฒนาคุณภาพงานบริหารและการบริการ
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การให้การบริการที่เป็นเลิศ
 • วิทยากรรับเชิญ ด้านงานอบรม การประปานครหลวง
 • วิทยากรรับเชิญ บริษัท South East Asia Consulting
 • พยาบาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2542, 2543 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

อาจารย์พิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
 • เชี่ยวชาญด้าน การปฏิรูประบบราชการ
 • การพัฒนาองค์การและทรัพยากรบุคคล
 • การจัดการความรู้และคุณภาพงาน
อาจารย์ รานี อิฐรัตน์
 • เชี่ยวชาญด้าน การบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศ
 • การจัดหาแหล่งทุนที่เหมาะสมกับโครงการของรัฐ
 • วิเคราะห์นโยบายการบริหารหนี้
 • การพัฒนาบริหารเงินคงคลัง
อาจารย์ อารีพันธ์ เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
 • เชี่ยวชาญด้าน การพัฒนาระบบราชการ
 • การปรับปรุงคุณภาพการบริการประชาชน
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
 • โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 • รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
อาจารย์ ชาญวิทย์ ไกรฤกษ์
 • อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
อาจารย์ ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์
 • อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
อาจารย์ ดร.ชฎิล โรจนานนท์
 • เชี่ยวชาญด้าน แบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป (Computable Gerneral Equilibrium)
 • การจัดทำงบประมาณแผ่นดินและชุมชน
 • การพัฒนาธุรกิจประกันภัย
อาจารย์ ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
 • เชี่ยวชาญด้าน การพัฒนาขีดความสามารถของรัฐ
 • การวิเคราะห์งานคอร์รัปชั่น
 • การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงขององค์การภาครัฐ
 • การคลังสาธารณะและภาษีอากร
อาจารย์ ดร.ประวิตร ไวรุ่งเรืองกุล
กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีคอนซูเมอร์โพรดักส์จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน การตลาด
 • อดีตเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎร