รศ.พิพัฒน์ ไทยอารี

การศึกษา

  • ปริญญาตรี ร.บ. (เกียรตินิยม) รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ปริญญาโท M.Sc.Human Settlement Asian Institute of Technology

  • Cert.in Public Enterprise Strategies IIAP,Paris,France

  • Cert.in Privatization Strategies George Washington University

  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ.รุ่น 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

    ผลงานวิชาการ

  1. โครงการวิจัยสำรวจความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) พ.ศ. 2556  (พิพัฒน์  ไทยอารี – นักวิจัยร่วม)
  2. โครงการสฃวิจัยสำรวจความคิดเห็นของบริษัทลูกค้าที่มีการให้บริการของบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BAFS พ.ศ. 2557 (พิพัฒน์ ไทยอารี - นักวิจัยร่วม)
  3. โครงการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาด่านสิงขร ด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สิงหาคม 2558)  (พิพัฒน์  ไทยอารี – นักวิจัยร่วม)