คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต

PA 503 พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-12)
English Foundation for Graduates
การสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งการตีความ การถอดความ และการจับความของภาษาในสื่อและสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาในระดับปริญญาโทและใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

PA 504 ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล 3(3-0-12)
Computer Skills for Research and Data Analysis
ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำรายงานและอ่านบทความทางวิชาการ การใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ การใช้โปรแกรมการจัดทำฐานข้อมูล (Data Base) โปรแกรมทางสถิติเพื่อใช้ในงานวิจัยและการนำเสนอ

 

กลุ่มวิชาบังคับ

 

PA 590 แนวคิด และทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-12)
Concepts and Theories in Public Administration
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีการจัดการภาครัฐ การจัดการกิจการสาธารณะ การพัฒนาระบบบริหารภาครัฐ ข้อดีข้อเสียของแนวคิดการบริหารในแต่ละยุคสมัย การเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม ธรรมาภิบาล ในการจัดการภาครัฐ การพัฒนาระบบและมาตรฐานภาครัฐ การจัดการเพื่อการพัฒนาและการจัดการการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจเอกชนและประชาสังคม

 

PA 591 การกำหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 3(3-0-12)
Public Policy Making and Analysis
แนวคิดพื้นฐานและแนวทางในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ตัวแบบสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์และการออกแบบนโยบาย เทคนิคในการวิเคราะห์ทางเลือก ผลกระทบของทางเลือกต่างๆ การกำหนดวิธีวัดความสำเร็จในนโยบาย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการกำหนดนโยบายกับการวางแผนปฏิบัติการขององค์การไทย หลักการจัดการโซ่ห่วงอุปทานในการดำเนินนโยบายการวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความสัมพันธ์และพลวัตของแหล่งอำนาจต่างๆ

 

PA 592 การจัดการคลังสาธารณะ 3(3-0-12)
Public Financial Management
แนวความคิด และการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารระบบการเงินการคลังสาธารณะ แหล่งที่มาของรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ ผลกระทบของภาษีอากร หนี้สาธารณะ และรายจ่ายสาธารณะ การดำเนินนโยบายการเงินและการคลัง เพื่อการพัฒนาประเทศ นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินที่มีต่อการพัฒนาประเทศ รวมตลอดถึงการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินและพัสดุ

 

PA 593 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 3(3-0-12)
Public Human Resources Management
แนวคิดและหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ การบูรณาการ กลยุทธ์ขององค์การ และของบุคลากรในองค์การ การกำหนดภารกิจหลักของการบริหารบุคลากร ได้แก่ การวางแผนงาน การวางแผนบุคลากร การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทนและการวางแผนอาชีพบุคลากร ความสำคัญของการประยุกต์แนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน จริยธรรมและคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ การสนองตอบความพึงพอใจของประชาชน ผู้ใช้บริการและความสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

 

PA 594 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-12)
Research Methodology in Public Administration
แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยแบบต่างๆ ที่นิยมใช้ในงานวิจัยทางการบริหารทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ศึกษาขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการวิจัย ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดประเด็นปัญหา การทบทวนวรรณกรรม เพื่อสร้างกรอบแนวคิดของการศึกษา สมมติฐานที่ต้องทดสอบด้วยเครื่องมือเชิงประจักษ์ การวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย การกำหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง การสร้างมาตรวัดสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์เพื่อแปรความหมายข้อมูล ทั้งใน เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

 

PA 595 การจัดการภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์ 3(3-0-12)
Strategic Public Management
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ภาครัฐ การบูรณาการแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในองค์การภาครัฐ การวิเคราะห์สถานการณ์และสร้างแผนกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ การนำแผนไปปฏิบัติ รวมตลอดถึงการประเมินผล และวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ต่างๆ ขององค์การประเภทต่างๆ ของภาครัฐ การจัดการเชิงบูรณาการโดยยึดผลสัมฤทธิ์ และการปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

 

PA 596 สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-12)
Seminar in Public Administration
อภิปรายและวิเคราะห์สภาพการณ์ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตการวิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดในการบริหารงานภาครัฐ แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการแก้ไขปัญหาแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

กลุ่มวิชาเลือก
วิชาเอก การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Human Resources Management)


 

PA 660 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-12)
Human Resources Development
ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเภทและรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การค้นหาความต้องการพัฒนาวิธีการในการพัฒนา การจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยเป็นกรณีศึกษา

 

PA 661 พนักงานสัมพันธ์และสิทธิการจ้าง 3(3-0-12)
Staff Relations and Staff Rights
แนวคิดและทฤษฎีพนักงานสัมพันธ์และการเจรจาสิทธิการจ้างเปรียบเทียบ เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องในระบบพนักงานสัมพันธ์ ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีการเจรจาเงื่อนไขการจ้างและการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง รวมถึงปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวกับระบบพนักงานสัมพันธ์

 

PA 662 การประเมินบุคคล 3(3-0-12)
Personnel Appraisal
ความหมายของการประเมิน หลักการประเมินเป้าหมายสำคัญของการประเมิน เครื่องมือในการประเมิน ลักษณะของการประเมินที่มีคุณภาพ มีความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น อุปสรรคและปัญหาในการประเมิน เทคนิคการแจ้งผลการประเมิน และการขจัดหรือการลดข้อขัดแย้งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

PA 663 การจัดการบริหารค่าตอบแทนและการรักษาบุคลากร 3(3-0-12)
Compensation Management and Talent Management
แนวคิด และหลักการในการกำหนดค่าตอบแทนประเภทของค่าตอบแทนแบบต่างๆ สิทธิ และผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งรางวัลทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน รูปแบบใหม่ๆ ในการจ่ายค่าตอบแทน เครื่องมือและวิธีการประเมินค่างาน และกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน การสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง และการรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับองค์การ

 

PA 664 การประเมินสมรรถนะและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-12)
Competency Assessment and Human Resources Management
สมรรถนะที่เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการ การเตรียมการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและหลักธรรมาภิบาล การประยุกต์หลักความรับผิดชอบต่อสังคมและ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการที่ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

 

กลุ่มวิชาเลือก
วิชาเอก นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
(Public Policy and Strategic Management)


 

PA 670 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล 3(3-0-12)
Policy Implementation and Evaluation
ทฤษฎี ตัวแบบ และกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ ประสบการณ์ และกลยุทธ์ของการนำนโยบายไปปฏิบัติ กรณีศึกษาของประเทศไทย การประเมินนโยบายสาธารณะที่พิจารณาทั้งด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบ

 

PA 671 การวิเคราะห์นโยบายและการนำไปปฏิบัติ 3(3-0-12)
Policy Analysis and Implementation
พื้นฐาน กระบวนการ และวิธีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของนโยบาย วิธีการบริหารโครงการประเภทต่างๆ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพในด้านสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณประเภทต่างๆ ตลอดจนศึกษาปัญหาและศึกษาปัญหาอุปสรรคของโครงการตามนโยบายด้านต่างๆ ในสังคมไทย

 

PA 672 การติดตามและประเมินผลนโยบาย 3(3-0-12)
Project Monitoring and Evaluation
นิยาม วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประเภท และรูปแบบของการติดตาม และประเมินผลนโยบาย ผลกระทบของนโยบายและโครงการในด้านต่างๆ การประเมินปัจจัยนำเข้า การประเมินกระบวนการ การประมินผลผลิต การประเมินผลกระทบ และปัญหา อุปสรรคของนโยบายและโครงการตามนโยบาย

 

PA 673 นโยบายสาธารณะในประเทศไทย 3(3-0-12)
Public Policy in Thailand
นโยบายสาธารณะร่วมสมัย พัฒนาการของนโยบายสาธารณะ กระบวนการกำหนดและพัฒนานโยบายสาธารณะในสาขาต่างๆ ของไทย นโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์นโยบายรายสาขาต่างๆ

 

PA 674 การจัดการวิกฤตการณ์และสาธารณะภัย 3(3-0-12)
Crises and Disasters Management
นโนยายและมาตรการจัดการ การออกแบบระบบป้องกัน การลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย และเหตุการณ์ไม่สงบที่กระทบต่อคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ โดยเน้นมาตรการนโยบายเชิงรุกและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การประชาสังคม ตลอดจนความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในการพัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัย เพื่อป้องกันปัญหาวิกฤตการณ์ และสาธารณะภัย ทั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินและในระยะยาว

 

กลุ่มวิชาเลือก
วิชาเอก การจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
(Public, Private and People Partnerships Management)


 

PA 680 การจัดการความร่วมมือภาครัฐร่วมภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 3(3-0-12)
Public, Private and People Partnerships Management
แนวคิดว่าด้วยการจัดการภาครัฐที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การจัดบริการสาธารณะ การดำเนินงานของภาครัฐกับธุรกิจเอกชนและองค์การภาคประชาสังคมต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เปรียบเทียบการบริหารความสัมพันธ์ ความร่วมมือ การประสานงาน การร่วมปฏิบัติงานระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์การกำกับการดำเนินงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

 

PA 681 การระดมทุนและการจัดการแผนการเงิน 3(3-0-12)
Fund Raising and Financial Plan Management
หลักการและวิธีการในการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ แหล่งทุนประเภทต่างๆ สำหรับโครงการขนาดใหญ่และองค์การภาคประชาสังคม การสนับสนุนที่เป็น ตัวเงิน การเขียนข้อเสนอโครงการ แผนงาน ที่ขอความสนับสนุนด้านการเงิน การวิเคราะห์โครงการ การจัดทำแผนการเงิน การควบคุมงบประมาณ และการวิเคราะห์ในด้านการลงทุน การบริหารและติดตามการใช้จ่ายเงิน ในกิจการความร่วมมือระหว่างรัฐกับภาคเอกชนและองค์การภาคประชาสังคม

 

PA 682 การจัดการการตลาดในภาครัฐ 3(3-0-12)
Marketing Management in the Public Sector
แนวคิดและทฤษฎีการตลาด ความสำคัญและความสัมพันธ์ของกิจกรรมการตลาดขององค์การภาครัฐที่ร่วมกับเอกชน วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์การแข่งขัน การใช้ข้อมูลทางการตลาดและการวิจัยตลาด กลยุทธ์การตลาดส่วนประสมการตลาด การประยุกต์การตลาดใช้ในองค์การธุรกิจและองค์การภาครัฐและการตลาดระหว่างประเทศ การตลาดในกิจการภาครัฐและภาคเอกชน

 

PA 683 การจัดบริการสาธารณะสมัยใหม่และการบริหารคุณภาพงาน 3(3-0-12)
New Public Services and Quality Management
แนวคิดการจัดบริการสาธารณะสมัยใหม่และการบริหารจัดการคุณภาพ การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการเลือกประเภทการจัดบริการสาธารณะให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด แนวคิดการจัดระบบการให้บริการสาธารณะสมัยใหม่ การกำหนดและการจัดผังกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนระบบโซ่อุปทาน เทคนิคการบริหารโครงการและการควบคุมคุณภาพ

 

PA 684 การจัดการความเสี่ยงและวิกฤต 3(3-0-12)
Risk and Crisis Management
แนวคิดและกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน พิจารณาตัวแบบการจัดการที่นำมาใช้ในหลักการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน วิเคราะห์ความเสี่ยงและวิกฤตการณ์ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ แนวโน้มและกลยุทธ์ การจัดการกับวิกฤตการณ์ ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์การ วิเคราะห์สถานการณ์กรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

PA 685 การจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 3(3-0-12)
Transcultural Public Private and People Management
แนวคิด วัฒนธรรมการจัดการที่หลากหลาย วิเคราะห์ประเด็นปัญหาวัฒนธรรมการจัดการในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการองค์การ ศึกษากรณีการจัดการบริหารองค์การในประเทศและต่างประเทศ
 

 

กลุ่มวิชาเลือก
วิชาเอก การบริหารงานองค์การท้องถิ่น
(Local Governance)


 

PA 690 แนวคิดทฤษฎีการจัดการบริหารท้องถิ่น 3(3-0-12)
Concept and Theory of Local Governance
ทฤษฎี แนวคิด และหลักการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ที่ใช้ในอารยประเทศ พิจารณามิติต่างๆ ของการจัดการบริหารปกครองท้องถิ่น ปรัชญาการปกครองท้องถิ่น โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างระบบการบริหารงานท้องถิ่นกับชุมชนและเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

PA 691 การจัดการการคลังท้องถิ่น 3(3-0-12)
Principles and Practice of Local Financial Management
ทฤษฎีและหลักการของการจัดการการคลังส่วนท้องถิ่น ในมิติการจัดการรายได้ รายจ่าย การพึ่งตัวเองทางการคลัง ความสัมพันธ์ระหว่างการคลัง และเศรษฐกิจท้องถิ่น การงบประมาณท้องถิ่น การศึกษาครอบคลุมระเบียบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติในกรณีท้องถิ่นไทย

 

PA 692 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น 3(3-0-12)
 Local Human Resources Management and Development
ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น ครอบคลุมถึงทฤษฎี เทคนิควิธีการต่างๆที่ถือปฏิบัติในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ปัญหาสำคัญๆ และแนวทางแก้ไข ประเด็นการบริหารบุคลากร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นไทย

 

PA 693 การกระจายอำนาจและการจัดการท้องถิ่น 3(3-0-12)
Decentralization and Local Administration
แนวคิด ทฤษฎี และพัฒนาการการกระจายอำนาจ นโยบายการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและบุคลากรสู่องค์กรส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ขีดจำกัดของการกระจายอำนาจและแนวทางการสร้างความสามารถในการพึ่งตนเองเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ

 

PA 694 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท้องถิ่น 3(3-0-12)
People Participation in Local Administration
แนวคิดและรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน การดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน โอกาสและข้อควรตระหนักในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคส่วนต่างๆ และประชาชน รวมตลอดถึงข้อควรคำนึงถึงการทำสัญญาจ้างเหมาภาคเอกชน

 

วิทยานิพนธ์

 

PA 710 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
Thesis
การจัดทำและนำเสนอวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารจัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 

การค้นคว้าอิสระ

 

PA 700 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต
Independent Study
การใช้ความรู้ทางทฤษฎีต่างๆ มาประกอบ เพื่อทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการภาครัฐ อันก่อให้เกิดความรู้ใหม่ โดยอาจเป็นงานวิจัย งานแผนการบริหารภาครัฐ และการสอบผลการค้นคว้า