หลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) รป.ม.  
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) Master of Public Administration  
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) M.P.A.  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในระดับมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีสมรรถนะการจัดการภาครัฐในศตวรรษที่ 21 และการบริหารงานในยุคดิจิทัล
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ปรับเปลียนไปตามบริบทของสังคมและสามารถประยุกต์ทฤษฎีแนวคิดและพัฒนาการทางวิชาการกับการปฏิบัติงานที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วโดยสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีกับปรากฏการณ์จริงและนำไปประยุกต์ได้
 • เพื่อให้มหาบัณฑิตของหลักสูตรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 (มคอ.1)

วิชาเอกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ

 • กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Concentration)
 • กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy Concentration)
 • กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management Concentration) (เน้นการจัดการภาครัฐ  เอกชน และภาคประชาสังคม)
 • กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management Concentration)  (เน้นการบริหารงานท้องถิ่น)
 • กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration Theory Concentration)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • วิชาการทั้งในภาคทฤษฎีและการวิจัยรวมแล้วไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ระบบการการเรียนการสอน

          ระบบการศึกษาเป็นแบบ Module แบบ Block Course System โดยเรียนครั้งละหนึ่งวิชา เมื่อเรียนจบกระบวนวิชานั้นแล้ว จึงจะเรียนวิชาถัดไป แต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียนรวมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง โดยมียอดรวมหน่วยกิตตามกำหนดของหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต การจัดการศึกษาจะเน้นวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และอิงสถานที่

           เวลาเรียน               วันเสาร์          เวลา 9.00 - 16.00 น.

                                       วันอาทิตย์       เวลา 9.00 - 12.00 น.  (ยกเว้นในช่วงการปรับพื้นฐานจะเพิ่มชั่วโมงเรียนถึง 16.00 น.)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • 175,000. - บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็นเทอม เทอมละ 35,000.-บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ศิษย์เก่า บุคลากรภาครัฐ และวิสาหกิจเอกชน มีทุนการศึกษาให้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณา)

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

         เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับรองมาตรฐานการศึกษา และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

          พิจารณาจากคุณสมบัติ เอกสารประกอบการสมัครและการสัมภาษณ์

ท่านได้อะไรจากหลักสูตรนี้

         "ประตูสู่ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่กว้างไกลและลุ่มลึก ความรู้ ทักษะและวิธีปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เครือข่ายความสัมพันธ์ของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เป็นสถานที่บ่มเพาะจิตสำนึกสาธารณะ การพัฒนาภาวะผู้นำ และนวัตกรรม" 

          ท่านจะได้รับทราบถึงองค์ความรู้และวิธีบริหารงานของภาครัฐ เปรียบเทียบกับภาคเอกชน ผนวกกับการดูแลภาคประชาสังคมด้วยความรู้ที่ทันต่อยุคสมัยซึ่งจะนำมาถ่ายทอดจากคณาจารย์และผู้มีประสบการณ์ตรงอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้สร้างเครือข่ายกับบุคลากรทั้งในภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม เนื้อหาสาระของวิชาและกิจกรรมประกอบการเรียนรู้จะเน้นการพัฒนาความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การเสริมสร้างทัศนคติและการเพิ่มพูนทักษะทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินการคลัง และการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ท่านจะสามารถพิจารณาปัญหาการบริหารงานในภาพกว้างและสามารถทำวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้โดยนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อทำการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้กำหนดนโยบายสาธารณะและผู้บริหารองค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
 • นักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์
 • นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
 • ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม
 • ผู้ประเมินสมรรถนะองค์การทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม
 • ผู้วิจัยและสำรวจยุทธศาสตร์ขององค์การทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม
 • นักวิเคราะห์ระบบงานและองค์การทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม