หลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
รป.ม.
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Master of Public Administration
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
M.P.A.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อเพิ่มศักยภาพของมหาบัณฑิตในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีสมรรถนะการจัดการภาครัฐในสังคมดิจิทัล
 • เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ ที่เปลี้ยนแปลงตามสังคมโลก ทฤษฎีกับพัฒนาการทางเทคนิควิชาการในการปฏิบัติงานที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต และสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีทางวิชาการกับปรากฎการณ์ที่แท้จริง
 • เพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 (มคอ.1)

วิชาเอกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ

 • กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management)
 • กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
 • กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Managemen (เน้นการจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม)
 • กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management (เน้นการบริหารงานองค์การท้องถิ่น)
 • กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration Theory)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

ระบบการการเรียนการสอน

          ระบบการศึกษาเป็นระบบ Module แบบ Block Course System เรียนครั้งละหนึ่งวิชา เมื่อเรียนจบกระบวนวิชานั้นแล้ว จึงเรียนวิชาถัดไป แต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียนรวมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง โดยมียอดรวมตามกำหนดของหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต การจัดการศึกษาจะเน้นในวิธีเรียนและอิงสถานที่

          เวลาเรียน        วันเสาร์           เวลา 9.00 – 16.00 น.

                             วันอาทิตย์        เวลา 9.00 – 12.00 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • 175,000 บาท (แบ่งจ่ายเทอมละ 35,0000)

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

          เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และหรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองมาตรฐานการศึกษา

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

          พิจารณาคุณสมบัติจากเอกสารการสมัครและการสัมภาษณ์

ท่านได้อะไรจากหลักสูตรนี้

          “ประตูสู่ความรู้ที่ลุ่มลึก ความรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เครือข่ายความสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การสร้างจิตสาธารณะ” ในการบริหารจัดการภาครัฐร่วมกับการดูแลภาคประชาสังคมด้วยความรู้ที่ทันต่อยุคสมัยจากผู้มีประสบการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมสร้างเครือข่ายทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม สาระของวิชาและกิจกรรมเน้นการพัฒนาความรู้ ทัศนคติและเสริมทักษะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินการคลัง และการวิเคราะห์นโยบาย ให้สามารถพิจารณาปัญหาในมุมกว้างและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้กำหนดนโยบายสาธารณะและผู้บริหารองค์การทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
 • ผู้วิเคราะห์นโยบายและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
 • ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
 • ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
 • ผู้ประเมินสมรรถนะองค์การทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
 • ผู้วิจัยและสำรวจยุทธศาสตร์ขององค์การทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
 • นักวิเคราะห์ระบบงานและองค์การทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
 • ผู้ปฏิบัติงานในองค์การภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
 • ผู้ปฏิบัติงานในองค์การส่วนท้องถิ่นและผู้ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับองค์การส่วนท้องถิ่น