หลักสูตร

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Master of Public Administration

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ภาษาไทย ชื่อย่อ : รป.ม.

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Public Administration

ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ : M.P.A.

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อเพิ่มศักยภาพของมหาบัณฑิตในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีสมรรถนะในสาขาวิชาชีพให้มากยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีกับการปฏิบัติได้ทั้ง ในปัจจุบัน อนาคต และสามารถคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ได้อย่างถ่องแท้
 • เพื่อร่วมขับเคลื่อนผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยรักษามาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 (มคอ.1)

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

         เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองคุณวุฒิ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • สอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาทัศนคติ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของการเข้าศึกษาและความพร้อมของนักศึกษา
 • ทดสอบภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

วิชาเอกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ

 • กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Concentration)
 • กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy Concentration)
 • กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management Concentration) (เน้นการจัดการภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม)
 • กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management Concentration)  (เน้นการบริหารงานท้องถิ่น)
 • กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration Theory Concentration)

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

          หลักสูตรอาจจัดมีการศึกษาดูงานของรายวิชาและแต่ละรุ่นสามารถจัดให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศได้ตามความพร้อมของนักศึกษา

การศึกษาดูงาน

          หลักสูตรอาจกำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ กรณียังไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กาหนด ตลอดจนอาจจัดให้มีกิจกรรมการศึกษาเบื้องต้นก่อนเริ่มการศึกษา เพื่อกระตุ้นและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาและสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเริ่มต้นศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • วิชาการทั้งในภาคทฤษฎีและการวิจัยรวมแล้วไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

การรับสมัครและค่าใช้จ่ายในการศึกษาของหลักสูตร

          สมัครได้ทาง http://www.dpu.ac.th/mpa/course.html และที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร(ไม่รวมค่าศึกษาดูงาน)

 • รวมค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสอบประมวลความรอบรู้และค่าประกันอุบัติส่วนบุคคล (4 ภาคการศึกษา กับอีก 1 ภาคฤดูร้อน) เป็นเงิน 175,000.- บาท(แบ่งจ่ายได้ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท โดยสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตและแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด)ค่าธรรมเนียมการในการเทียบโอนหน่วยกิต(ถ้ามี) 1,000.- บาท

หมายเหตุ: มีทุนลดค่าหน่วยกิตให้ศิษย์เก่า และนักศึกษาทุกคนไม่น้อยกว่า 10 %

ระบบการการเรียนการสอน

          ระบบการศึกษาเป็นแบบ Module แบบ Block Course System โดยเรียนครั้งละหนึ่งวิชา เมื่อเรียนจบกระบวนวิชานั้นแล้ว จึงจะเรียนวิชาถัดไป แต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียนรวมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง โดยมียอดรวมหน่วยกิตตามกำหนดของหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต การจัดการศึกษาจะเน้นวิธีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และอิงสถานที่

           เวลาเรียน               วันเสาร์          เวลา 9.00 - 16.00 น.

                                       วันอาทิตย์       เวลา 9.00 - 12.00 น.  (ยกเว้นในช่วงการปรับพื้นฐานจะเพิ่มชั่วโมงเรียนถึง 16.00 น.)

ท่านได้อะไรจากหลักสูตรนี้

         "ประตูสู่ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่กว้างไกลและลุ่มลึก ความรู้ ทักษะและวิธีปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เครือข่ายความสัมพันธ์ของภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เป็นสถานที่บ่มเพาะจิตสำนึกสาธารณะ การพัฒนาภาวะผู้นำ และนวัตกรรม" 

          ท่านจะได้รับทราบถึงองค์ความรู้และวิธีบริหารงานของภาครัฐ เปรียบเทียบกับภาคเอกชน ผนวกกับการดูแลภาคประชาสังคมด้วยความรู้ที่ทันต่อยุคสมัยซึ่งจะนำมาถ่ายทอดจากคณาจารย์และผู้มีประสบการณ์ตรงอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้สร้างเครือข่ายกับบุคลากรทั้งในภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม เนื้อหาสาระของวิชาและกิจกรรมประกอบการเรียนรู้จะเน้นการพัฒนาความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ การเสริมสร้างทัศนคติและการเพิ่มพูนทักษะทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงินการคลัง และการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ท่านจะสามารถพิจารณาปัญหาการบริหารงานในภาพกว้างและสามารถทำวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้โดยนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อทำการพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้นำ ผู้บริหาร และนวัตกรของหน่วยงานองค์การต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม
 • นักวิเคราะห์และกำหนดนโยบายสาธารณะและผู้จัดทาแผนยุทธศาสตร์
 • นักบริหารและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานองค์การทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม
 • ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ ทั้งองค์การภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม
 • ผู้ประเมินสมรรถนะองค์การทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม
 • นักวิจัย และนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 • นักการทูต นักการเมือง สื่อมวลชนและอาชีพอิสระ