โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย แผน ก. ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แผน ข. ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก. ไม่ต้องทำการสอบประมวลความรอบรู้(Comprehensive Examination) ทั้ง ภาคข้อเขียนและปากเปล่า แต่จะเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้หลังจากเรียนวิชาบังคับครบ 21 หน่วยกิต และวิชาเลือก 3หน่วยกิตครบแล้ว การทำวิทยานิพนธ์จานวน 12หน่วยกิต เพื่อให้ครบถ้วน 36 หน่วยกิต

วิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิต
วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
วิชาเอก 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

แผน ข. จะมีการสอบประมวลความรอบรู้(Comprehensive Examination) ทั้งภาคข้อเขียนและการสอบปากเปล่า โดยจะมีสิทธิ์สอบประมวลความรอบรู้เมื่อสอบผ่านรายวิชาครบถ้วน 36 หน่วยกิตแล้วและเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00

วิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต หน่วยกิต
วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

วิชาปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาที่ยังขาดพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษและทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล หรือไม่ผ่านการทดสอบความรู้วิชาดังกล่าวมหาวิทยาลัยกำหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต