โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ประกอบด้วย แผน ก. ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แผน ข. ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก. แบบ ก.2 นักศึกษาจะต้องมีการลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตรดังต่อไปนี้

วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
วิชาเอก 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

แผน ข. นักศึกษาจะต้องมีการลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตรดังต่อไปนี้

วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต
วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต