แผนการศึกษา

แผนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษา แผน ก.)

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PS 510 แนวคิด และทฤษฎี รัฐประศาสนศาสตร์ 
3
PS 514   นโนบายสาธารณะ
3
PS 515 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PS 516 การบริหารการคลังสาธารณะ
3
PS 513 องค์การภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์
3
PS XXX วิชาเลือก 1
3

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PS 512 สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์
3
PS 511 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
3
PS 710  วิทยานิพนธ์
3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PS 710 วิทยานิพนธ์
9
   
 

 

 

แผนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษา แผน ข.)

 

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PS 510 แนวคิด และทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
3
PS 514 นโนบายสาธารณะ
3
PS 515 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PS 516 การบริหารการคลังสาธารณะ
3
PS 513 องค์การภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์
3
PS XXX วิชาเลือก
3
ภาคการศึกษาที่ 3 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PS XXX วิชาเลือก 2
3
PS XXX วิชาเลือก 3
3

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PS 512 สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์
3
PS 511 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3
PS XXX วิชาเลือก 4
3
ภาคการศึกษาที่ 2 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
PS 700 การค้นคว้าอิสระ
3
*หมายเหตุ: แผน ข สอบประมวลความรอบรู้ (ข้อเขียน) และประมวลความรอบรู้ (ปากเปล่า) หลังจากเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร