รายวิชา

 • 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
นักศึกษาที่คณะกรรมการวิชาการของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เห็นควรให้ศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติม ต้องศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้ (ยกเว้น การลงทะเบียนเรียนได้ หากผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐาน)
PS 500
พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
English Foundation for Graduate Studies
0 (3-0-12)
PS 501
ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
Computer Skills for Research and Data Analysis
0 (3-0-12)
PS 502
ระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย
Thai Political, Economic and Social System
0 (3-0-12)
 • 2. หมวดวิชาบังคับ (21 หน่วยกิต) ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
PS 510
แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
Concepts and Theories in Public Administration
3 (3-0-12)
PS 511
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Research Methodology in Public Administration
3 (3-0-12)
PS 512
สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์
Seminar in Public Administration
3 (3-0-12)
PS 513
องค์การภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์
Strategic Public Organization
3 (3-0-12)
PS 514
นโยบายสาธารณะ
Public Policy
3 (3-0-12)
PS 515
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
Public Human Resources Management
3 (3-0-12)
PS 516
การบริหารการคลังสาธารณะ
Public Finance Management
3 (3-0-12)
กลุ่มวิชาเอก
กลุ่มวิชาเอก แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
 • 1. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
  นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาเอกสาขานี้จะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้อย่างน้อย 3 หน่วยกิต สำหรับแผน ก. และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข.
PS 515
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
Public Human Resources Management
3 (3-0-12)
PS 600
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Human Resources Development
3 (3-0-12)
PS 601
บุคลากรสัมพันธ์และสิทธิการจ้างในภาครัฐ
Staff Relations and Employment Rights in the Public Sector
3 (3-0-12)
PS 602
การบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน
Performance Management
3 (3-0-12)
PS 603
การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาบุคลากร
Compensation Management and Talent Management
3 (3-0-12)
PS 604
การประเมินสมรรถนะและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Competency Assessment and Human Resources Management
3 (3-0-12)
PS 605
การบริหารความขัดแย้ง
Conflict Management
3 (3-0-12)
 • 2. กลุ่มองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
  นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาเอกสาขานี้จะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้อย่างน้อย 3 หน่วยกิต สำหรับแผน ก. และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข.
PS 514
นโยบายสาธารณะ
Public Policy
3 (3-0-12)
PS 606
การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล
Policy Implementation and Evaluation
3 (3-0-12)
PS 607
การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะขั้นสูง
Advanced Public Policy Analysis
3 (3-0-12)
PS 608
การติดตามและประเมินผลนโยบาย
Policy Monitoring and Evaluation
3 (3-0-12)
PS 609
นโยบายสาธารณะในประเทศไทย
Public Policy in Thailand
3 (3-0-12)
PS 610
การบริหารวิกฤตการณ์และสาธารณะภัย
Crisis and Disaster Management
3 (3-0-12)
 • 3. กลุ่มองค์ความรู้ด้านองค์การและการจัดการ (Organization and Management)
  (เน้นการจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม)
  นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาเอกสาขานี้จะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้อย่างน้อย 3 หน่วยกิต สำหรับแผน ก. และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข.
PS 513
องค์การภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์
Strategic Public Organization
3 (3-0-12)
PS 611
การบริหารความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
Public, Private and People Partnerships Management
3 (3-0-12)
PS 612
การระดมทุนและการจัดการแผนการเงิน
Fund Raising and Financial Plan Management
3 (3-0-12)
PS 613
การบริหารการตลาดในภาครัฐ
Marketing Management in the Public Sector
3 (3-0-12)
PS 614
การจัดบริการสาธารณะสมัยใหม่และการบริหารคุณภาพงาน
New Public Services and Quality Management
3 (3-0-12)
PS 615
การบริหารความเสี่ยงและวิกฤตในองค์การ
Risk and Crisis Management in Organization
3 (3-0-12)
PS 616
การบริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Public Private and People Management in Cultural Diversity
3 (3-0-12)
PS 617
การบริหารภาครัฐดิจิตอล
Digital Public Administration
3 (3-0-12)
PS 618
การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน
Public Administration in ASEAN
3 (3-0-12)
PS 619
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการบริหารท้องถิ่น
Concept and Theory of Local Governance
3 (3-0-12)
PS 620
การบริหารการคลังท้องถิ่น
Local Financial Management
3 (3-0-12)
PS 621
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
Local Human Resources Management and Development
3 (3-0-12)
PS 622
การกระจายอำนาจและการบริหารท้องถิ่น
Decentralization and Local Administration
3 (3-0-12)
PS 623
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและการงบประมาณในการบริหาร ท้องถิ่น
People Participation and Budgeting in Local Administration
3 (3-0-12)
 • 4. กลุ่มองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration Theory)
  นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาเอกสาขานี้จะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้อย่างน้อย 3 หน่วยกิต สำหรับแผน ก. และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข.
PS 510
แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
Concepts and Theories in Public Administration
3 (3-0-12)
PS 511
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
Research Methodology in Public Administration
3 (3-0-12)
PS 624
กฎหมายมหาชน
Public Law
3 (3-0-12)
PS 625
จริยธรรมในการบริหารภาครัฐ
Public Sector Ethics
3 (3-0-12)
PS 626
การบริหารวิสาหกิจชุมชน
Community Enterprise Management
3 (3-0-12)
PS 627
การจัดทำและการส่งมอบบริการสาธารณะ
Public Service Management and Delivery
3 (3-0-12)
 • 5. กลุ่มองค์ความรู้ด้านการคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgetary)
  นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาเอกสาขานี้จะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้อย่างน้อย 3 หน่วยกิต สำหรับแผน ก. และ 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข.
PS 516
การบริหารการคลังสาธารณะ
Public Finance Management
3 (3-0-12)
PS 603
การบริหารค่าตอบแทนและการรักษาบุคลากร
Compensation Management and Talent Management
3 (3-0-12)
PS 612
การระดมทุนและการจัดการแผนการเงิน
Fund Raising and Financial Plan Management
3 (3-0-12)
PS 620
การบริหารการคลังท้องถิ่น
Local Financial Management
3 (3-0-12)
นอกจากนี้ นักศึกษาจะเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดีจึงจะลงทะเบียนได้
กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษา แผน ก.2)
PS 710
วิทยานิพนธ์
Thesis
12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษา แผน ข)
PS 700
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
3 หน่วยกิต