การติดต่อ

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร.0-2954-7300 ต่อ 570, 592
http://www.dpu.ac.th/graduate/
email: chongkol.suw@dpu.ac.th
หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
โทร.0-2954-7300 ต่อ 263
เบอร์ตรง 0-2954-7613