อาจารย์ ดร.มยุรี โยธาวุธ

การศึกษา

 • ปริญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาสุขภาพ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาตรี  (โรงพยาบาลศิริราช) พยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

โรงพยาบาลเวิร์ดเมดิคอลเซนเตอร์ (แจ้งวัฒนะ)

 • ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล (ตุลาคม 2556- เมษายน 2557) 
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล (เมษายน 2556- กันยายน 2556)

โรงพยาบาลพญาไท 3

 • ผู้ตรวจการพยาบาล  (ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2556)
 • ผู้จัดการแผนกอาวุโส  (สิงหาคม 2552 – กันยายน 2554)
 • ผู้จัดการส่วน  (กันยายน 2549 – กรกฎาคม 2552)

โรงพยาบาลกรุงเทพ

 • ผู้จัดการแผนกผู้ป่วยในต่างชาติ  (มกราคม 2549 - สิงหาคม 2549)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  (ABAC)  คณะพยาบาลศาสตร์

 • หัวหน้าภาควิชา และ อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร  การบริหารจัดการทางการพยาบาล (มีนาคม 2547 – ธันวาคม 2548)

มหาวิทยาลัยคริสเตียน  คณะพยาบาลศาสตร์

 • อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตร  การบริหารจัดการทางการพยาบาล (มีนาคม 2546 – กุมภาพันธ์ 2547)

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

 • ผู้จัดการแผนก/ผู้อำนวยการองค์กรพยาบาล  (มกราคม 2542 - สิงหาคม 2546)

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 • พยาบาลวิชาชีพแผนกกุมารเวชกรรม (เมษายน 2538 – ธันวาคม 2541)

โรงพยาบาลศิริราช

 • พยาบาลวิชาชีพแผนกกุมารเวชกรรม (เมษายน 2536 – มีนาคม 2538)

ประกาศนียบัตร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Integrated Administration  in  Nursing

กระทรวงสาธารณสุข                                  

 • Innovation in Nursing

โรงพยาบาลนครพิงค์  จ . เชียงใหม่

 • Hospital  Accreditation & Quality Assurance in Healthcare

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • Academic Writing for Dissertations and Publications

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


การติดต่อ

 • โทรศัพท์ 02-954-7300-29 ต่อ 656
 • โทรสาร 02-954-8639
 • Email: mayuree.yot@dpu.ac.th