ทุนการศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม)


ทางสาขาวิชาวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ได้จัดทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ดังนี้

 • ทุนพนักงานวิสาหกิจ รัฐและเอกชน
  สนับสนุนลดค่าหน่วยกิตบางส่วนระหว่าง 10% - 25% สำหรับนักศึกษาที่กำลังทำงานทั้งในหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  โดยนักศึกษาจะต้องนำหนังสือรับรองการทำงานมาแสดงเป็นหลักฐาน
 • ทุนเรียนดี
  สนับสนุนลดค่าหน่วยกิตบางส่วนระหว่าง 20% - 50% สำหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีในระดับดีหรือดีมาก มี GPAX ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป ทั้งนี้นักศึกษาต้องรักษา GPA ในขณะศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.5
 • ทุนศิษย์ มธบ
  สนับสนุนลดค่าหน่วยกิตบางส่วนระหว่าง 15% - 35% สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีในระดับดี มี GPAX ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
 • ทุนศิษย์เก่า
  สนับสนุนลดค่าหน่วยกิตบางส่วน 10%  โดยอัตโนมัติสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทุกท่าน

การพิจารณาให้ทุน

พิจารณาจากข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในทุนแต่ละประเภท
2. จำนวนหรือโควต้าทุนที่เหลืออยู่
3. การทำประโยขน์ให้กับสาขาหรือมหาวิทยาลัย

4. โอกาสสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ
     - นักศึกษามีสิทธิ์เลือกรับทุนได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น

     - เนื่องจากมีผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2561 นี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นสาขาขอสงวนสิทธิ์ให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่สมัคร ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และขึ้นทะเบียนนักศึกษาก่อน