ตารางการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

enlightenedตารางการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ประจำเดือน เมษายน 2561yes

        ขอเชิญฟังเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ระดับปริญญาโท ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สอบ ป.โท วิทยานิพนธ์