เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (วศ.ม.) เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (CT รุ่น 12)

 • รายละเอียดหลักสูตร => คลิก

 • กำหนดการรับสมัคร yes

การดำเนินการ

วันที่

1. ประกาศรับสมัคร : นักศึกษากรอกใบสมัคร Online ที่เว็บไซต์

http://www.dpu.ac.th/applygrad/online/online.php

หรือ walk in เข้ามาเขียนใบสมัคร ที่สำนักงานบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 2

 

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2561

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก

ตามรอบที่มีผู้สมัครเข้ามาในระบบ

3. ผู้มีสิทธิ์สอบตามสาขาแจ้งไปนั้น (ส่งรายละเอียดตอบกลับทางอีเมลล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ ) สามารถชำระค่าสมัคร (500 บาท) วันที่มาสัมภาษณ์ได้เลย จากนั้นรวบรวมเอกสารการสมัครแล้วนำไปในวันที่สอบสัมภาษณ์

เอกสารการสมัครประกอบด้วย

 1. ใบสมัคร (ทางหลักสูตรพิมพ์ใบสมัครให้) เตรียมรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 2 รูป
 2. สำเนาผลการเรียนระดับ ปริญญาตรี 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

 

 

 

 

 

ตามที่หลักสูตรกำหนด

4. สอบสัมภาษณ์ โดยหัวข้อประเมินมีดังนี้

 • พื้นฐานการศึกษา
 • บุคลิกภาพ / ทัศนคติที่มีต่อ มธบ.
 • จุดมุ่งหมายในการศึกษาต่อ โอกาสและความเป็นไปได้ในการสำเร็จการศึกษา
 • ศักยภาพ/ ความรอบรู้สถานการณ์ปัจจุบัน

 

 

ตามที่หลักสูตรกำหนด

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ส่งรายละเอียดตอบกลับทางอีเมลล์ หรือเบอร์โทรศัพท์ ) และเรียกรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา ชำระค่าขึ้นทะเบียน (9,000 บาท)

เอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษา (เพิ่มเติมจากเอกสารสมัคร)

 1. หนังสือรับรองการทำงาน กรณีขอทุนประเภทพนักงานราชการ วิสาหกิจ หรือเอกชน

 

 

 

 

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

6. ลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน

*สำหรับผู้ที่จบไม่ตรงสายหรือ ไม่มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทางหลักสูตรมีให้เรียนวิชาปรับพื้นฐานดังนี้  (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 CT503 พื้นฐานโครงข่ายคอมพิวเตอร์

 CT504 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์

ตามที่หลักสูตรกำหนด

7. เปิดเรียน ภาคการศึกษา ที่ 1/2561

ลงทะเบียนเรียน ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย (29,000) แต่เนื่องจาก นักศึกษาจ่ายค่าขึ้นทะเบียน 9,000 บาท ไปแล้วนั้น ฉะนั้นภาคเรียนที่ 1 จ่ายเพียง 20,000 บาท *สามารถผ่อนจ่ายได้ 3 งวด*

เดือน สิงหาคม 2561

heartทุนการศึกษาและการสมัคร heart

    รายละเอียดทุนการศึกษาแต่ละประเภท => คลิก

     เนื่องจากทุนมีจำนวนจำกัด ดังนั้นทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่สมัครก่อน

heartสอบถามรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ heart

สำนักงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

อาคารวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 2