ขอเชิญร่วมฟังการสอบความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม วิทยาลัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม ขอเชิญร่วมฟังการสอบความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ ป.เอก