นักศึกษาสาขา CT ได้รับการตอบรับเผยแพร่ผลงาน

มาเป็นชุด ผลงานวิจัยนักศึกษาภายใต้ที่ปรึกษาของ ดร.ชัยพร ทั้ง 3 ท่านได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT ครั้งที่ 8 ^^