หลักสูตร

 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
Master of Engineering in Computer and Telecommunication

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม)
M.Eng (Computer and Telecommunication Engineering)

 

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเป็นหลักสูตรที่สร้างและพัฒนาบุคคลากรที่มีศักยภาพสูง โดยออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันสมัยและมีการทดลองปฏิบัติการ สามารถออกแบบ สร้างและเป็นผู้ดูแลระบบได้อย่างแท้จริง โดยบูรณาการความรู้ด้านโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างยิ่งในปัจจุบัน ได้แก่ Computer Network, Software Defined Network, IoT, Cloud Computing, Mobile Communication, Network Security, Penetration Testing (White Hacker) เป็นต้น ทำให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการทำงานทั้งภาพโดยรวมและอย่างลึกซึ้ง ทำให้สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และดูแลแก้ปัญหาระบบงานออนไลน์ที่มีความซับซ้อนสูงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตร 2 ปีการศึกษา โดยจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้น และภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 15 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

  • เน้นเรียนเฉพาะวันอาทิตย์  ระหว่างเวลา 09.00 - 18.00 น.

   หมายเหตุ  อาจจัดให้มีเรียนวันเสาร์เพิ่มอีก 3 ชม. หากไม่สามารถจัดให้เรียนได้ภายในวันเดียว

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดย จบตรงสาขา

1. มีคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โทรคมนาคม เทคโนโลยี สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ สถิติ คณิตศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จบไม่ตรงสาขา

2. หรือ มีคุณวุฒิอื่นๆ ที่มิได้ระบุในข้อแรก แต่มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีคุณสมบัติอื่นที่พิจารณาแล้วเหมาะสมที่จะรับเข้าศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 3. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 174,000 บาท

  • เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 29,000 บาท และสามารถแบ่งผ่อนชำระเงิน ได้ 3 งวด ต่อภาคการศึกษา
  • หลักสูตร 2 ปี
  • รวมศึกษาดูงาน 1 ครั้ง

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

ผ่านการสอบสัมภาษณ์ด้านความพร้อมที่จะเข้าศึกษา พร้อมแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี แนวความคิดในการเรียน และโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์