วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม)

 

ปรัชญา

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมเป็นหลักสูตรที่สร้างและพัฒนาบุคคลากรที่มีศักยภาพสูง โดยออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่ทันสมัยและมีการทดลองปฏิบัติการ มีเนื้อหาวิชาที่ทันสมัย เน้นศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ 3 ด้านดังนี้

Internet Engineering
    Computer Network, Software Defined Network, 4G/5G, MPLS

IoT & Cloud computing
    IoT, Cloud Computing, VM / Docker, AWS, Kubernetes

Network Security
    Network Security, Penetration Testing, Hardening, Blockchain, Crypto

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม)
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Master of Engineering (Computer and Telecommunications Engineering)
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
M.Eng (Computer and Telecommunications Engineering)
ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตร 2 ปีการศึกษา โดยจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้น และภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 15 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์

วันและเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

  • เน้นเรียนเฉพาะวันอาทิตย์  ระหว่างเวลา 09.00 - 19.00 น.

    หมายเหตุ  สำหรับผู้ที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานทั้ง 2 วิชาอาจจัดให้มีเรียนวันเสาร์เพิ่มอีก 3 ชม. หากไม่สามารถจัดให้เรียนได้ภายในวันเดียว

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดย

1. มีคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร โทรคมนาคม เทคโนโลยี สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ สถิติ คณิตศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จบไม่ตรงสาขา

2. หรือ มีคุณวุฒิอื่น ที่มิได้ระบุในข้อแรก แต่มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีคุณสมบัติอื่นที่พิจารณาแล้วเหมาะสมที่จะรับเข้าศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

3. คุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญามหาบัณฑิต

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

     ตลอดหลักสูตร ประมาณ 174,000 บาท
     เหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 29,000 บาท และสามารถแบ่งผ่อนชำระเงิน ได้ 3 งวด ต่อภาคการศึกษา (หลักสูตร 2 ปี)

ทุนการศึกษา

   สาขาวิชาฯ จัดให้มีทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทต่างๆ ดังรายละเอียด (คลิก)

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

   การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของหลักสูตร