โครงสร้างหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มี 2 แผน
แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)  แผน ข (ทำสารนิพนธ์)  จำนวนหน่วยกิต 36 หน่วยกิต ตามตารางโครงสร้าง ดังนี้
 

แผน ก
วิชาปรับพื้นฐาน  (พิจารณาเป็นรายบุคคล)    - หน่วยกิต
วิชาภาษาอังกฤษ  (เฉพาะผู้ไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ)  - หน่วยกิต
วิชาหลัก 18 หน่วยกิต
วิชาเลือก  6 หน่วยกิต
วิชาสัมมนา - หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์          12 หน่วยกิต
แผน ข  
วิชาปรับพื้นฐาน   (พิจารณาเป็นรายบุคคล)   - หน่วยกิต
วิชาภาษาอังกฤษ  (เฉพาะผู้ไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ) - หน่วยกิต
วิชาหลัก    18 หน่วยกิต
วิชาเลือก      15 หน่วยกิต
วิชาสัมมนา    - หน่วยกิต
สารนิพนธ์   3 หน่วยกิต