โครงสร้างหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม)

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมมี 2 แผน
แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)  แผน ข (ทำสารนิพนธ์)  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต ตามตารางโครงสร้าง ดังนี้
 

แผน ก
วิชาปรับพื้นฐาน  (เฉพาะผู้ที่จบไม่ตรงสาขา)    - หน่วยกิต
วิชาภาษาอังกฤษ  (เฉพาะผู้ไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ)  - หน่วยกิต
วิชาหลัก 21 หน่วยกิต
วิชาเลือก  6 หน่วยกิต
วิชาสัมมนา - หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์          12 หน่วยกิต
แผน ข  
วิชาปรับพื้นฐาน   (เฉพาะผู้ที่จบไม่ตรงสาขา)   - หน่วยกิต
วิชาภาษาอังกฤษ  (เฉพาะผู้ไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ) - หน่วยกิต
วิชาหลัก    21 หน่วยกิต
วิชาเลือก      12 หน่วยกิต
วิชาสัมมนา    - หน่วยกิต
สารนิพนธ์   6 หน่วยกิต