แผนการศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม)

แผนการศึกษา ก

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT515 โครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
3
CT517 การประยุกต์ขั้นตอนวิธี
3
CT503 พื้นฐานโครงข่ายคอมพิวเตอร์ (ปรับพื้นฐาน/ถ้ามี)*
-
CT504 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ (ปรับพื้นฐาน/ถ้ามี)*
-
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT519 การประมวลผลคลาวด์
3
CT525 โครงข่ายเอ็นเทอร์ไพรส์
3
CT662
CT661 

อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง  หรือ
การคำนวณแบบประมาณ

3
 
ภาคการศึกษาที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT520 ความมั่นคงอินเทอร์เน็ต
3
CT505 ภาษาอังกฤษขั้นกลางด้านวิศวกรรม **
-
CT524-1 สัมมนาและวิธีวิจัย *
-

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT518 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
3
CT524-2 สัมมนาและวิธีวิจัย *
-
CT6XX วิชาเลือก
3
CT711 วิทยานิพนธ์ *
3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT524-3 สัมมนาและวิธีวิจัย *
-
CT6XX วิชาเลือก
3
CT711 วิทยานิพนธ์ *
6
ภาคการศึกษาที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT711 วิทยานิพนธ์ *
3

 

แผนการศึกษา ข

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT515 โครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
3
CT517 การประยุกต์ขั้นตอนวิธี
3
CT503 พื้นฐานโครงข่ายคอมพิวเตอร์ (ปรับพื้นฐาน/ถ้ามี)*
-
CT504 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ (ปรับพื้นฐาน/ถ้ามี)*
-
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT519 การประมวลผลคลาวด์
3
CT525 โครงข่ายเอ็นเทอร์ไพรส์
3

CT662
CT661

อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง  หรือ
การคำนวณแบบประมาณ
3
 
ภาคการศึกษาที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT520 ความมั่นคงอินเทอร์เน็ต
3
CT505 ภาษาอังกฤษขั้นกลางด้านวิศวกรรม**
-
CT524-01 สัมมนาและวิธีวิจัย*
-

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT518 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
3
CT524-2 สัมมนาและวิธีวิจัย*
-
CT6XX วิชาเลือก
3
CT6XX วิชาเลือก
3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT524-3 สัมมนาและวิธีวิจัย*
-
CT6XX วิชาเลือก
3
CT6XX วิชาเลือก
3
CT713 สารนิพนธ์ *
3
ภาคการศึกษาที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT713 สารนิพนธ์ *
3

หมายเหตุ

* ให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U
** สำหรับผู้ที่ไม่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ