แผนการศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

แผนการศึกษา ก

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT515 โครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
3
CT526 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี
3
CT506 การจัดการระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ 
(ปรับพื้นฐาน/ถ้ามี)*
-
CT503 พื้นฐานโครงข่ายคอมพิวเตอร์
(ปรับพื้นฐาน/ถ้ามี)*
-
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT520 ความมั่นคงอินเทอร์เน็ต
3
CT525 โครงข่ายเอ็นเทอร์ไพรส์
3
CT662

อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง

3
 
ภาคฤดูร้อน 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT519 การประมวลผลคลาวด์
3
CT524-1 สัมมนาและวิธีวิจัย *
-

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT505 ภาษาอังกฤษขั้นกลางด้านวิศวกรรม **
3
CT524-2 สัมมนาและวิธีวิจัย *
-
CT6XX วิชาเลือก
3
CT711 วิทยานิพนธ์ *
3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT524-3 สัมมนาและวิธีวิจัย *
-
CT6XX วิชาเลือก
3
CT711 วิทยานิพนธ์ *
6
ภาคฤดูร้อน (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT711 วิทยานิพนธ์ *
3

 

แผนการศึกษา ข

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT515 โครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
3
CT526 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี
3
CT506 การจัดการระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ 
(ปรับพื้นฐาน/ถ้ามี)*
-
CT503 พื้นฐานโครงข่ายคอมพิวเตอร์
(ปรับพื้นฐาน/ถ้ามี)*
-
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT520 ความมั่นคงอินเทอร์เน็ต
3
CT525 โครงข่ายเอ็นเทอร์ไพรส์
3

CT662

อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง
3
 
ภาคฤดูร้อน (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT519 การประมวลผลคลาวด์
3
CT524-01 สัมมนาและวิธีวิจัย*
-

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT505 ภาษาอังกฤษขั้นกลางด้านวิศวกรรม**
3
CT524-2 สัมมนาและวิธีวิจัย*
-
CT6XX วิชาเลือก
3
CT6XX วิชาเลือก
3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT524-3 สัมมนาและวิธีวิจัย*
-
CT6XX วิชาเลือก
3
CT6XX วิชาเลือก
3
CT6XX วิชาเลือก
3
ภาคฤดูร้อน (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT714 สารนิพนธ์ *
3

หมายเหตุ

* ให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U
** สำหรับผู้ที่ไม่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ