แผนการศึกษา

แผนการศึกษา ก

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT 515 โครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
3
CT 517 การประยุกต์ขั้นตอนวิธี
3
CT 503 พื้นฐานโครงข่ายคอมพิวเตอร์ (วิชาปรับพื้นฐาน/ถ้ามี)
3*
CT 504 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ (วิชาปรับพื้นฐาน/ถ้ามี)
3*
* ไม่นับหน่วยกิตและให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U  
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT 519 การประมวลผลคลาวด์
3
CT 525 โครงข่ายเอ็นเทอร์ไพรส์
3
CT 661 การคำนวณแบบประมาณ
3
หรือ CT662 อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง
ภาคการศึกษาที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT 520 ความมั่นคงอินเทอร์เน็ต
3
CT 505 ภาษาอังกฤษขั้นกลางด้านวิศวกรรม *
3
CT 524-1 สัมมนาและวิธีวิจัย *
1
* ไม่นับหน่วยกิตและให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT 518 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
3
CT 524-2 สัมมนาและวิธีวิจัย *
1
CT 6XX วิชาเลือก
3
CT 711 วิทยานิพนธ์
3
* ไม่นับหน่วยกิตและให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT 524-3 สัมมนาและวิธีวิจัย *
1
CT6XX วิชาเลือก
3
CT 711 วิทยานิพนธ์
6
* ไม่นับหน่วยกิตและให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U  
ภาคการศึกษาที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT 711 วิทยานิพนธ์
3

 

แผนการศึกษา ข

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT 515 โครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
3
CT 517 การประยุกต์ขั้นตอนวิธี
3
CT 503 พื้นฐานโครงข่ายคอมพิวเตอร์ (วิชาปรับพื้นฐาน/ถ้ามี)
3*
CT 504 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ (วิชาปรับพื้นฐาน/ถ้ามี)
3*
* ไม่นับหน่วยกิตและให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U  
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT 519 การประมวลผลคลาวด์
3
CT 525 โครงข่ายเอ็นเทอร์ไพรส์
3
CT 661 การคำนวณแบบประมาณ
3
หรือ CT 662 อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง  
ภาคการศึกษาที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT 520 ความมั่นคงอินเทอร์เน็ต
3
CT 505 ภาษาอังกฤษขั้นกลางด้านวิศวกรรม
3*
CT 524-01 สัมมนาและวิธีวิจัย
1*
* ไม่นับหน่วยกิตและให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U  
*สำหรับผู้ที่ไม่มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ  

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT 518 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
3
CT 524-2 สัมมนาและวิธีวิจัย
1*
CT 6XX วิชาเลือก
3
CT 6XX วิชาเลือก
3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT 524-3 สัมมนาและวิธีวิจัย
1*
CT 6XX วิชาเลือก
3
CT 6XX วิชาเลือก
3
CT 713 สารนิพนธ์
3
* ไม่นับหน่วยกิตและให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U
 
ภาคการศึกษาที่ 3 (3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
CT 713 สารนิพนธ์
3