รายวิชา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 

วิชาปรับพื้น 2 รายวิชา (เฉพาะผู้ที่จบไม่ตรงสาขา)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CT503 พื้นฐานโครงข่ายคอมพิวเตอร์
Fundamentals of Computer Networks
3(3-0-9)*
CT506 การจัดการระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
Linux Operation System Administration
3(3-0-9)*
วิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา(เฉพาะผู้ไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ) 
CT505 ภาษาอังกฤษขั้นกลางด้านวิศวกรรม
Intermediate English for Engineering
3(3-0-9)*
วิชาสัมมนา 1 รายวิชา 
CT701 สัมมนางานวิจัย 1
Research Seminar
1(1-0-3)*
CT702 สัมมนางานวิจัย 2
Research Seminar
1(1-0-3)*
CT703 สัมมนางานวิจัย 3
Research Seminar
1(1-0-3)*
* ไม่นับหน่วยกิตและให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U
 
วิชาหลัก 6 รายวิชา 
 
CT515 โครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
Internet and Computer Networks
3(3-0-9)
CT519 การประมวลผลคลาวด์
Cloud Computing
3(3-0-9)
CT520 ความมั่นคงอินเทอร์เน็ต
Internet Security
3(3-0-9)
CT525 โครงข่ายเอ็นเทอร์ไพรส์
Enterprise Networks
3(3-0-9)
CT526 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี
Programming and Algorithms
3(3-0-9)
CT662 อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง
Internet of Things
3(3-0-9)
วิชาเลือก 
แผน ก  ประกอบด้วยวิชาเลือก 2 วิชา ( 6  หน่วยกิต )
แผน ข  ประกอบด้วยวิชาเลือก 5 วิชา ( 15 หน่วยกิต )
CT611 การโปรแกรมโครงข่าย
Network Programming
3(3-0-9)
CT616 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3(3-0-9)
CT623 การจัดการความมั่นคง
Security Management
3(3-0-9)
CT628 การทำเหมืองข้อมูลและเหมืองเว็บ
Data and Web Mining
3(3-0-9)
CT630 ระบบความมั่นคงในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Security in Electronics Commerce
3(3-0-9)
CT632 การออกแบบและจัดการโครงข่าย
Network Design and Management
3(3-0-9)
CT637 เว็บเซอร์วิสและสถาปัตยกรรมเชิงบริการ
Web Service and Service-Oriented Architecture
3(3-0-9)
CT644 การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูง
Advanced Database Design
3(3-0-9)
CT648 วิศวกรรมเว็บและคลาวด์
Web and Cloud Engineering
3(3-0-9)
CT653 หัวข้อพิเศษด้านโครงข่ายคอมพิวเตอร์
Special Topics in Computer Networks
3(3-0-9)
CT654 หัวข้อพิเศษด้านโครงข่ายไร้สายและการสื่อสารเคลื่อนที่
Special Topics in Wireless Networks and Mobile Communications
3(3-0-9)
CT655 หัวข้อพิเศษด้านความมั่นคงคอมพิวเตอร์
Special Topics in Computer Security
3(3-0-9)
CT656 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ
Special Topics in Information Computer
3(3-0-9)
CT657 การจัดการอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
Advanced Internet Administration
3(3-0-9)
CT663 แมชีนเลิร์นนิง
Machine Learning
3(3-0-9)
CT664 วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Engineering
3(3-0-9)
CT665 คูเบอร์เนเทสและเซิร์ฟเวอร์เลส
Kubernetes and Serverless
3(3-0-9)
CT666 การเสริมความมั่นคงคอมพิวเตอร์
Computer Security Hardenning
3(3-0-9)
CT667 การประเมินภาวะเสี่ยงและทดสอบเจาะ
Vaulnerability Assesment and Penetration Testing
3(3-0-9)
CT668 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
Advanced Internet Engineering
3(3-0-9)
CT669 ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์
Applied AI
3(3-0-9)
CT670 โครงไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่
Wireless and Mobile Networks
3(3-0-9)
วิชาวิทยานิพนธ์ 
CT711 วิทยานิพนธ์
Thesis
12
CT714 สารนิพนธ์
Independent Study
3