รายวิชา

 

วิชาปรับพื้น 2 รายวิชา (เฉพาะผู้ที่จบไม่ตรงสาขา)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
CT 503 พื้นฐานโครงข่ายคอมพิวเตอร์
Fundamentals of Computer Networks
3(3-0-12)*
CT 504 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์
Fundamentals of Computer Systems
3(3-0-12)*
วิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชา(เฉพาะผู้ไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ) 
CT 505 ภาษาอังกฤษขั้นกลางด้านวิศวกรรม
Intermediate English for Engineering
3(3-0-12)*
วิชาสัมมนา 1 รายวิชา 
CT 524 สัมมนาและวิธีวิจัย
Research Methodology and Seminar
3(3-0-12)*
* ไม่นับหน่วยกิตและให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U
 
วิชาหลัก 7 รายวิชา 
 
CT 515 โครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
Internet and Computer Networks
3(3-0-12)
CT 517 การประยุกต์ขั้นตอนวิธี
Applied Algorithms
3(3-0-12)
CT 518 วิศวกรรมอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
Advanced Internet Engineering
3(3-0-12)
CT 519 การประมวลผลคลาวด์
Cloud Computing
3(3-0-12)
CT 520 ความมั่นคงอินเทอร์เน็ต
Internet Security
3(3-0-12)
CT 525 โครงข่ายเอ็นเทอร์ไพรส์
Enterprise Networks
3(3-0-12)

CT 661

 

CT 662

การคำนวณแบบประมาณ
Soft Computing  หรือ

อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง
Internet of Things

3(3-0-12)
วิชาเลือก 
แผน ก  ประกอบด้วยวิชาเลือก 2 วิชา ( 6  หน่วยกิต )
แผน ข  ประกอบด้วยวิชาเลือก 4 วิชา ( 12 หน่วยกิต )
CT 611 การโปรแกรมโครงข่าย
Network Programming
3(3-0-12)
CT 616 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3(3-0-12)
CT 623 การจัดการความมั่นคง
Security Management
3(3-0-12)
CT 625 ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง
High Performance Computer System
3(3-0-12)
CT 628 การทำเหมืองข้อมูลและเหมืองเว็บ
Data and Web Mining
3(3-0-12)
CT 629 การประมวลผลเสียง
Speech Processing
3(3-0-12)
CT 630 ระบบความมั่นคงในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Security in Electronics Commerce
3(3-0-12)
CT 631 เศรษฐศาสตร์และการจัดการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม
Economics and Management of Computer and Telecommunication Engineering
3(3-0-12)
CT 632 การออกแบบและจัดการโครงข่าย
Network Design and Management
3(3-0-12)
CT 633 โครงข่ายโทรคมนาคม
Telecommunication Networks
3(3-0-12)
CT 634 การคำนวณแบบไร้สายและเคลื่อนที่
Wireless and Mobile Computing
3(3-0-12)
CT 635 การสื่อสารดิจิทัลขั้นสูง
Advanced Digital Communication
3(3-0-12)
CT 637 เว็บเซอร์วิสและสถาปัตยกรรมเชิงบริการ
Web Service and Service-Oriented Architecture
3(3-0-12)
CT 638 ระบบอีอาร์พี
ERP System
3(3-0-12)
CT 640 วิศวกรรมหุ่นยนต์
Robotic Engineering
3(3-0-12)
CT 644 การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูง
Advanced Database Design
3(3-0-12)
CT 647 การรับส่งและเข้าถึงแบบไร้สาย
Transmission and Wireless Access
3(3-0-12)
CT 648 วิศวกรรมเว็บและคลาวด์
Web and Cloud Engineering
3(3-0-12)
CT 649 กริตอัจฉริยะ
Smart Grid and City
3(3-0-12)
CT 650 การควบคุมอัจฉริยะ
Intelligent Control
3(3-0-12)
CT 651 การเจาะระบบอย่างมีจรรยาบรรณ
Ethical Hacking
3(3-0-12)
CT 653 หัวข้อพิเศษด้านโครงข่ายคอมพิวเตอร์
Special Topics in Computer Networks
3(3-0-12)
CT 654 หัวข้อพิเศษด้านโครงข่ายไร้สายและการสื่อสารเคลื่อนที่
Special Topics in Wireless Networks and Mobile Communications
3(3-0-12)
CT 655 หัวข้อพิเศษด้านความมั่นคงคอมพิวเตอร์
Special Topics in Computer Security
3(3-0-12)
CT 656 หัวข้อพิเศษด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ
Special Topics in Information Computer
3(3-0-12)
CT 657 การจัดการอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
Advanced Internet Administration
3(3-0-12)
CT 661 การคำนวณแบบประมาณ
Soft Computing
3(3-0-12)
CT 662 อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง
Internet of Things
3(3-0-12)
วิชาวิทยานิพนธ์ 
CT 711 วิทยานิพนธ์
Thesis
12
CT 713 สารนิพนธ์
Independent Study
6