การติดต่อ

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

อาจารย์ ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
Dr. Chaiyaporn Khemapatapan

ผู้อำนวยการหลักสูตร :

  • โทรศัพท์ 0 2954 7300 ต่อ 703
  • E-mail :chaiyaporn@dpu.ac.th 
  • Facebook : www.facebook.com/ck.boy
นางสาวกุลธรา  อานนท์

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคาร 9 ชั้น 2
Facebook : www.facebook.com/CT.DPU
(ช่วงเวลาทำการ : วันอังคาร - เสาร์  เวลา 09.00 - 17.00 น.)