สมัครเรียน

สนใจศึกษาต่อคลิ๊ก "สมัครเรียนออนไลน์

  ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท

สาขาฯ มีทุนการศึกษาสนับสนุน สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะขอทุน ดังนี้ (ใบสมัครขอทุน)

  • ทุนสำหรับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ทุนข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจเอกชน
  • ทุนเรียนดี

  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท