หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
ศ.ม.
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Master of Economics Program
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
M.Econ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (ปรับปรุงตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่0101/0906)

ประมาณ 146,500 บาท

ระยะเวลาการศึกษา

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาประกอบด้วยภาคการศึกษาปกติ 2 ภาค คือภาคต้น และภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาค 15 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 2 ปีการศึกษา มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 8 สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงเรียนของแต่ละวิชาเทียบเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)

ผ่านการสอบสัมภาษณ์ด้านความพร้อมที่จะเข้าศึกษา พร้อมแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี แนวความคิดในการเรียน และโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์