คณาจารย์

ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ เลขานุการหลักสูตร
  • นางสาวสุนทรี บุญสวาท
อาจารย์ประจำ