นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล (BA701) ทุกท่าน

นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาการศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล (BA701) ทุกท่าน กรุณาดาวน์โหลดไฟล์เค้าโครง IS 

เพื่อนำไปเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะคะ

เค้าโครง IS/วิทยานิพนธ์