ตารางสอน เทอม 1 ปีการศึกษา 2560 เปลี่ยนแปลงห้องเรียน

ตารางสอน เทอม 1 ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาปี 1 เริ่มเรียนวันที่ 26 สิงหาคม 2560

นักศึกษาปี 2 เป็นต้นไป เริ่มเรียนวันที่ 19  สิงหาคม 2560