แนะนำหลักสูตร

         หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจ นักบริหารและผู้ประกอบการที่ดี กล่าวคือเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ อันเป็นการสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและสังคมในปัจจุบัน

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                        ชื่อเต็ม (ไทย)           :                   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                        ชื่อย่อ  (ไทย)           :               บธ.ม.

                        ชื่อเต็ม (อังกฤษ)      :               Master of  Business  Administration

                        ชื่อย่อ  (อังกฤษ)      :               M.B.A.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 168,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเทอมๆละ 42,000 บาท จำนวน 4 ครั้ง)

ระยะเวลาการศึกษา
ระบบการศึกษาในหลักสูตร ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ระยะเวลาการศึกษาแต่ละภาคประมาณ 16 สัปดาห์

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์

วัน – เวลาในการเรียนการสอน
เสาร์ เวลา  09.00-18.00 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

       1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ 

       2) คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด