โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มี 2 แผน ก.(ทำวิทยานิพนธ์) และ แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) ทั้ง 2 แผนมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ตามตารางหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
36 หน่วยกิต
แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
กลุ่มวิชาบังคับ
               18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
 18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา   
                 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
   9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์                                                  12 หน่วยกิต วิชาเลือก                                                     6 หน่วยกิต
    การศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล
    3 หน่วยกิต
วิชาปรับพื้นฐาน    สำหรับนักศึกษาที่ขาดพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกำหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมตามความจำเป็นไม่เกิน 9 หน่วยกิต โดยไม่นับหน่วยกิต