โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มี 2 แผน ก.(ทำวิทยานิพนธ์) และ แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) ทั้ง 2 แผนมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ตามตารางหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
36 หน่วยกิต
แผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) แผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
กลุ่มวิชาบังคับ
               21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
 21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะ
                 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
   9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์                                         12 หน่วยกิต การศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล                            6 หน่วยกิต
     
 

วิชาปรับพื้นฐาน    

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว แต่ขาดทักษะภาษาอังกฤษและความรู้พื้นฐาน ด้านบริหารธุรกิจ  จะต้องศึกษาเพิ่มเติมวิชาเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต