แผนการศึกษา

 

ปีที่ 1 เฉพาะผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ

( - หน่วยกิต )

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

*BA 502

ระเบียบวิธีสถิติทางธุรกิจ

3

*BA 506

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

3

*BA 505

การบัญชีเพื่อการจัดการ

3

* ไม่นับหน่วยกิต  และให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U

 

แผนการศึกษา ก แบบ ก2

 

ปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BA 511

การจัดการการตลาด

3

BA 520

การออกแบบองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

BA 515

การจัดการการเงิน

3

BA 521

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

3

ภาคเรียนที่ 2 (12 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BA 523

ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบธุรกิจ         

3

BA 522

เครื่องมือและเทคนิคในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ

3

 

วิชาเฉพาะ

6

ภาคเรียนฤดูร้อน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BA 710

วิทยานิพนธ์

3

 

ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BA 710

วิทยานิพนธ์

9

            

 แผนการศึกษา ข

ปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BA 511

การจัดการการตลาด

3

BA 520

การออกแบบองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3

BA 515

การจัดการการเงิน

3

BA 521

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

3

ภาคเรียนที่ 2 (12 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BA 523

ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบธุรกิจ         

3

BA 522

เครื่องมือและเทคนิคในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ

3

 

วิชาเฉพาะ

6

ภาคเรียนฤดูร้อน (3 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

วิชาเฉพาะ (สัมมนา)

3

 

ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

วิชาเลือก

6

BA701

การศึกษารายบุคคล

3