แผนการศึกษา

3.1.4 แผนการศึกษา

 

ปีที่ 1 เฉพาะผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ

( - หน่วยกิต )

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

*BS 511  

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ      

3

*BA 506

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

3

* ไม่นับหน่วยกิต  และให้ผลการเรียนเป็น S หรือ U

 

แผนการศึกษา ก แบบ ก2

 

ปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BS 511

การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

3

BS 515 

การจัดการการปฏิบัติการและโซ่อุปทานในยุคดิจิทัล              

3

BS 513  

การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล 

3

BS 512  

การจัดการและเทคโนโลยีการเงินในยุคดิจิทัล

3

ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BS 514      

ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบธุรกิจดิจิทัล

3

BS 516    

การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง                              

3

BS 517

กลยุทธ์ธุรกิจในยุคดิจิทัล

3

ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (6 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

วิชาเฉพาะ 1 วิชา

3

BA 710

วิทยานิพนธ์

3

ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BA 710

วิทยานิพนธ์

9

 

           

 แผนการศึกษา ข

ปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (12 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BS 511

การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

3

BS 515 

การจัดการการปฏิบัติการและโซ่อุปทานในยุคดิจิทัล              

3

BS 513  

การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล 

3

BS 512  

การจัดการและเทคโนโลยีการเงินในยุคดิจิทัล

3

ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BS 514      

ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบธุรกิจดิจิทัล

3

BS 516    

การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง                              

3

BS 517

กลยุทธ์ธุรกิจในยุคดิจิทัล

3

ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

 

วิชาเฉพาะ 3 วิชา

9

ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

รหัสวิชา

รหัสวิชา

BS 701

การศึกษารายบุคคล

6