รายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว แต่ขาดทักษะภาษาอังกฤษและความรู้พื้นฐาน ด้านบริหารธุรกิจ  จะต้องศึกษาเพิ่มเติมวิชาเสริมพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต

 

 

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BS 500  

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ

 (Research Methodology in Business)              

3(3-0-12)

BA 506 

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

 (English  for  Graduate  Studies)

3(3-0-12)

หมวดวิชาบังคับ

    วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต  เป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาทั้ง 2 แผนการศึกษา  ประกอบด้วย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BS 511 

 

การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล                                                                                             (Digital Marketing and Consumer Behavior in the Digital Era)

3(3-0-12)

BS 512 

 

การจัดการและเทคโนโลยีการเงินในยุคดิจิทัล                                                                                    (Financial Management and Technology in the Digital Era)

3(3-0-12)

BS 513 

 

การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล                                                                         (Organizational   and  Human  Resource  Management in the Digital Era)

3(3-0-12)

BS 514  

 

ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบธุรกิจดิจิทัล 

(Digital Business Creativity and Design)

3(3-0-12)

BS 515  

 

การจัดการการปฏิบัติการและโซ่อุปทานในยุคดิจิทัล

(Operations and Supply Chain Management in the Digital Era)

3(3-0-12)

BS 516  

 

BS 517  

การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยง

(Internal Control and Risk Management)

กลยุทธ์ธุรกิจในยุคดิจิทัล

(Business Strategies in the Digital Era)

 

3(3-0-12)

 

3(3-0-12)

 

 

 

 

หมวดวิชาเฉพาะ

  1. หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาการตลาดดิจิทัล

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BS 531

การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัลและการออกแบบสื่อดิจิทัล

(Marketing Communications in the Digital Era and Digital Media Design)

3(3-0-12)

BS 532

การตลาดระดับโลกในยุคดิจิทัล                                                                                                (Global Marketing in the Digital Era)

3(3-0-12)

BS 533

หัวข้อพิเศษด้านการตลาดในยุคดิจิทัล

(Special Topics in the Digital Marketing)

3(3-0-12)

 

  1. หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BS 541

นวัตกรรมธุรกิจสตาร์ทอัพ และธุรกิจดิจิทัล

( Innovation Startup and Digital Business)

3(3-0-12)

BS 542

การระดมทุน การบริหารเงินทุนและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัล

(Funding, Financing and Investing for Digital Entrepreneurs)

3(3-0-12)

BS 543

หัวข้อพิเศษด้านนวัตกรรมธุรกิจและธุรกิจดิจิทัล

(Special Topics in Business Innovation and Digital Business)

3(3-0-12)

 

  1. หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาการจัดการการเงินยุคดิจิทัล

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BS 551

การวิเคราะห์งบการเงินและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ                     (Financial Statement Analysis and Business Data Analytics)

3(3-0-12)

BS 552

กลยุทธ์การเงินในการร่วมทุน การรวมกิจการ การซื้อธุรกิจ รวมทั้งการระดมทุนสาธารณะ                                                                                                                   (Financial Strategies for Venture Capital,  Merger, Acquisition  and Public Funding)

 

3(3-0-12)

BS 553

หัวข้อพิเศษด้านการจัดการการเงินในยุคดิจิทัล                                                                                  ( Special Topics in Financial Management in the Digital Era )

 

3(3-0-12)

  1. หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทานในยุคดิจิทัล

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BS 561

กลยุทธ์ในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจระดับโลก 

(Strategies in Logistics and Supply Chain Management for Global Business)

3(3-0-12)

BS 562

เทคโนโลยีอัจฉริยะในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                    (Intelligent Technologies in Logistics and Supply Chain Management)

3(3-0-12)

BS 563

หัวข้อพิเศษการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

(Special Topics in Logistics and Supply Chain Management)

3(3-0-12)

 

  1. หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาธุรกิจดิจิทัล

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BS 571

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

(Programming for Business Data Analytics)                              

3(3-0-12)

BS 572

การออกแบบอินโฟกราฟฟิคและมัลติมีเดียเพื่อธุรกิจดิจิทัล                                                      

(Infographic and Multi Media Design for Digital Business)                   

3(3-0-12)

BS 573

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนเวปและบนมือถือเพื่อธุรกิจดิจิทัล

(Web and Mobile Application Development for Digital Business)

3(3-0-12)

 

  1. หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา ธุรกิจประกันภัย

   ให้เลือก NL 601 NL 602 NL 603 และ ให้เลือกหัวข้อสำหรับการศึกษารายบุคคล จากวิชาอื่นๆในกลุ่มวิชานี้อีก 2 วิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

NL  601  

การบริหารความเสี่ยงภัยกับการประกันภัย  

(Risk Management and Insurance)

3(3-0-12)

NL  602  

กฎหมายและการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย           

(Law and Non-Life Insurance Operations)  

3(3-0-12)

NL  603  

การจัดการด้านการรับประกันภัยและการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน

(Underwriting and Claims Management)    

3(3-0-12)

NL  604  

การจัดการการประกันภัยส่วนบุคคล                   

(Personal Lines Insurance Management)

3(3-0-12)

NL  605  

การจัดการการประกันภัยเชิงพาณิชย์         

(Commercial Lines Insurance Management)

3(3-0-12)

NL  606   

การจัดการการประกันภัยการขนส่ง               

( Transportation Insurance Management)

3(3-0-12)

NL  607  

การจัดการการประกันภัยวิศวกรรมและการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย       

( Engineering and Legal Liability Insurance  Management )

3(3-0-12)

NL  608   

การจัดการประกันภัยต่อ                         

(Reinsurance Management)

 

3(3-0-12)

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  และการค้นคว้าอิสระ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

BS 701

การศึกษารายบุคคล

 (Individual Study)

6(6-0-12)

BA 710

วิทยานิพนธ์

 (Thesis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

12(0-24-24)