รายวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
BA 501 การบัญชีการเงิน                                            
3 (3-0-12)
BA 502 ระเบียบวิธีสถิติทางธุรกิจ                               
3 (3-0-12)
BA 503 ภาษาอังกฤษ                                               
3 (3-0-12)
*การปรับหรือไม่ปรับวิชาภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับผลการสอบเข้า
 
  วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต ทุกกลุ่มวิชาต้องเรียน
 
BA 510 การบัญชีเพื่อการจัดการ                                    
3 (3-0-12)
BA 511  การจัดการการตลาด                                        
3 (3-0-12)
BA 512 การจัดการและพฤติกรรมบุคคลในองค์การ         
3 (3-0-12)
BA 513 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ             
3 (3-0-12)
BA 514  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                        
3 (3-0-12)
BA 515 การจัดการการเงิน                                          
3 (3-0-12)
BA 516  เศรษฐศาสตร์สำหรับนักบริหาร                       
3 (3-0-12)
BA 517  การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน        
3 (3-0-12)
BA 518 การบริหารเชิงกลยุทธ์                                     
3 (3-0-12)
BA 519 การวิจัยทางธุรกิจ                                        
3 (3-0-12)
วิชาเลือก 11 กลุ่มวิชา
แผน ก. เลือกไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต
แผน ข. เลือกไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต
1. การจัดการการตลาด
ต้องผ่านวิชาบังคับ BA 511 การจัดการการตลาด
BA 530 พฤติกรรมผู้บริโภค                               
3 (3-0-12)
BA 532 การส่งเสริมการตลาด                         
3 (3-0-12)
BA 535  การตลาดระหว่างประเทศ                      
3 (3-0-12)
BA 536  สัมมนาการจัดการทางการตลาด             
3 (3-0-12)
BA 537 การจัดการวัตถุดิบและการกระจายสินค้า   
3 (3-0-12)
2. การจัดการการเงิน
ต้องผ่านวิชาบังคับ BA 515 การจัดการการเงิน
BA 540  การจัดการสถาบันการเงิน                   
3 (3-0-12)
BA 541 การวิเคราะห์และการจัดการหลักทรัพย์    
3 (3-0-12)
BA 542   การเงินระหว่างประเทศ                         
3 (3-0-12)
BA 543   การจัดการการเงินยุคใหม่                      
3 (3-0-12)
BA 546   สัมมนาการจัดการทางการเงิน                
3 (3-0-12)
3. การจัดการ
ต้องผ่านวิชาบังคับ BA 515 การจัดการและพฤติกรรมบุคคลในองค์กร
BA 550  การพัฒนาองค์การ                               
3 (3-0-12)
BA 552  การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
3 (3-0-12)
BA 554  การจัดการโครงการ                             
3 (3-0-12)
BA 555 การประกอบการธุรกิจ                         
3 (3-0-12)
BA 556  การอุตสาหกรรมสัมพันธ์                       
3 (3-0-12)
4. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ต้องผ่านวิชาบังคับ BA 511 การจัดการการตลาด
BA 570 สภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ       
3 (3-0-12)
BA 571  การค้าระหว่างประเทศ                          
3 (3-0-12)
BA 572 การเงินระหว่างประเทศ                        
3 (3-0-12)
BA 573 การตลาดระหว่างประเทศ                      
3 (3-0-12)
BA 574  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ             
3 (3-0-12)
5. การจัดการธุรกิจประกันวินาศภัย
  บังคับ 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต
 
NL 601   การบริหารความเสี่ยงภัยกับการประกันภัย   
3 (3-0-12)
NL 602   กฎหมายและการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย
3 (3-0-12)
NL 603   การจัดการด้านการรับประกันภัยและ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน                     
3 (3-0-12)
  เลือก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
 
NL 604  การจัดการการประกันภัยส่วนบุคคล      
3 (3-0-12)
NL 605 การจัดการการประกันภัยเชิงพาณิชย์      
3 (3-0-12)
NL 606 การจัดการการประกันภัยการขนส่ง        
3 (3-0-12)
NL 607 การจัดการการประกันภัยวิศวกรรมและการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย         
3 (3-0-12)
NL 608 การจัดการประกันภัยต่อ
3 (3-0-12)
6. การบัญชี (วิชาบังคับก่อน  BA 510 การบัญชีเพื่อการจัดการ)
เลือกรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  โดยสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  อนุมัติให้เป็นวิชาเอกเลือกได้
7.  การประกอบการ
ให้นักศึกษาเรียนวิชา  BA 555  การประกอบการธุรกิจ เป็นวิชาบังคับของการประกอบการ  และเลือกเรียนวิชาเลือกในแต่ละกลุ่มที่เปิดสอนอีก 4 วิชาโดยเลือกกลุ่มละ 1 วิชา รวมเป็น 5 วิชา 15 หน่วยกิต
8. การจัดการทางวิศวกรรม
เลือกรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โดยสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  อนุมัติให้เป็นวิชาเอกเลือกได้
9. เทคโนโลยีสารสนเทศ
เลือกรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โดยสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  อนุมัติให้เป็นวิชาเอกเลือกได้
10. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เลือกรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต โดยสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  อนุมัติให้เป็นวิชาเอกเลือกได้
การศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคลและวิทยานิพนธ์
BA 701  การศึกษาค้นคว้าเฉพาะบุคคล                  
3 หน่วยกิต
BA 710  วิทยานิพนธ์                                         
12 หน่วยกิต