คุณสมบัติด้านการศึกษา ปริญญาโท

คุณสมบัติด้านการศึกษา ปริญญาโท


 • สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง   และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
 • มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่สาขาวิชากำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

คุณสมบัติทั่วไป


 • ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดที่ให้เอกษอย่างร้ายแรงโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เคยต้องเอกษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดอันเป็นลหุเอกษ
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อนเนื่องจากถูกลงเอกษทางวินัย
 • มีผู้ปกครองและมีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

College of Innovative Technology and Engineering (CITE)
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์


ขั้นตอนการสมัครสอบ


 1. การขอรับใบสมัครด้วยตนเอง -ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร - วันเสาร์  เวลา 10.30 - 18.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 2. การพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการติดต่อโดยตรงกับมหาวิทยาลัย สามารถพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
  • กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์
  • กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน
  • ให้พิมพ์ เอกสารยืนยันการสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  • ทางมหาวิทยาลัยจะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันสอบกับท่านอีกครั้ง
 3. การสมัครและค่าธรรมเนียม
  • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และชำระค่าสมัครสอบที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.30 - 18.30 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 500 บาท

หลักฐานการสมัคร


 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล)
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
 5. สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องนำสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริญญา ปวส. หรือ ปวท. มาด้วย 1 ชุด
 6. ในกรณีนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา   และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา  เพื่อยืนยันว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจริง

อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาโท (โดยประมาณ)
หลักสูตร/สาขาวิชา
ค่าหน่วยกิต
ค่าบำรุง/เทอม
ค่าบำรุง Summer
เค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย/เทอม
เค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย
Summer
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
(โดยประมาณ)
หมายเหตุ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
-หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 
 
 
 
 
35,000
ผู้เรียนจะต้องมีเอกสารการสมัครเพิ่มเติม คือ
-ใบประกอบวิชาชีพครู
-หนังสือสัญญาจ้าง
-และจะต้องทำงานอยู่ภายในโรงเรียน
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
-หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
3,000
13,000
6,500
 
 
190,000
 
คณะนิเทศศาสตร์
-หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
เหมาจ่าย
 
 
46,000
 
184,000
 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
เหมาจ่าย
 
 
30,000
27,500
175,000
ดูงานในประเทศ ค่าใช้จ่ายนักศึกษารับผิดชอบ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว
3,300
8,000
4,000
 
 
168,000
COLLEGE OF INNOVATIVE BUSINESS AND ACCOUNTANCY (CIBA) : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
เหมาจ่าย
 
 
42,000
 
168,000
ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน
เหมาจ่าย
 
 
37,000
10,000
168,000
เรียนเฉพาะวันเสาร์,ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
-หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี
เหมาจ่าย
 
 
37,000
10,000
168,000
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักศึกษาชาวไทย
เหมาจ่าย
 
 
82,500
 
330,000
 
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักศึกษาต่างชาติ
เหมาจ่าย
 
 
82,500
 
330,000
 
COLLEGE OF INTEGRATIVE MEDICINE (CIM) : วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ-เวชศาสตร์ (เหมาจ่าย)
เหมาจ่าย
 
 
90,000
 
360,000
 
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ-วิทยาศาสตร์ (เหมาจ่าย)
เหมาจ่าย
 
 
60,000
 
240,000
 
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแพทย์บูรณาการ
เหมาจ่าย
 
 
80,000
 
320,000
 
COLLEGE OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND ENGINEERING (CITE) : วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม
เหมาจ่าย
 
 
29,000
29,000
174,000
 
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
เหมาจ่าย
 
 
29,000
29,000
174,000
 
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
เหมาจ่าย
 
 
29,000
29,000
174,000
 
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
-สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา
เหมาจ่าย
 
 
28,000
28,000
168,000
 
วิทยาลัยครุศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู          
37,000
 
-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา
3,300
5,000
2,500
 
 
184,600
 
-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
3,300
5,000
2,500
 
 
197,500
 

สถานที่เรียนและเวลาเรียน

สถานที่เรียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เวลาเรียน
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 21.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

แผนที่และการเดินทางขสมก.

 • สายที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัย 24, 66, 70

รถตู้

 • สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ท่ารถอยู่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ ขึ้นทางด่วนมาประมาณ 25-30 นาที (ถ้าการจราจรไม่ติดขัด)

รถสองแถว

 • รถสองแถวเล็ก สีฟ้า สายเดอะมอลล์ - ประชานิเวศน์ 3
 • รถสองแถวเล็ก สีครีม สายเดอะมอลล์ - วัดบัวขวัญ

รถไฟฟ้า BTS

 • ลงสถานีหมอชิต >> รถโดยสารฯ สาย  63,104 ป้าย ตลาดพงษ์เพชร >> รถสองแถวเล็ก สีแดง

รถไฟฟ้า MRT

 • ลงสถานีบางซื่อ >> รถโดยสารฯ สาย 70