อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ : อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรปริญญาโท (โดยประมาณ)
หลักสูตร/สาขาวิชา
ค่าหน่วยกิต
ค่าบำรุง/เทอม
ค่าบำรุง Summer
เค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย/เทอม
เค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย
Summer
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
(โดยประมาณ)
หมายเหตุ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
-หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 
 
 
 
 
35,000
ผู้เรียนจะต้องมีเอกสารการสมัครเพิ่มเติม คือ
-ใบประกอบวิชาชีพครู
-หนังสือสัญญาจ้าง
-และจะต้องทำงานอยู่ภายในโรงเรียน
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
-หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์
เหมาจ่าย
 
 
5,000
 
200,000
เรียน 4 เทอม ปรับค่าเล่าเรียนปี 62
คณะนิเทศศาสตร์
-หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์
เหมาจ่าย
 
 
46,000
 
184,000
 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
เหมาจ่าย
 
 
 
35,000
35,000
175,000
เรียน 5 เทอม เริ่มรับ นศ. 2/60
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว
3,300
8,000
4,000
 
 
176,700
COLLEGE OF INNOVATIVE BUSINESS AND ACCOUNTANCY (CIBA) : วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
เหมาจ่าย
 
 
42,000
 
168,000
ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน
เหมาจ่าย
 
 
42,000
 
168,000
เรียนเฉพาะวันเสาร์,ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
-หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี
เหมาจ่าย
 
 
42,000
10,000
168,000
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักศึกษาชาวไทย
เหมาจ่าย
 
 
82,500
 
330,000
 
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักศึกษาต่างชาติ
เหมาจ่าย
 
 
82,500
 
330,000
 
COLLEGE OF INTEGRATIVE MEDICINE (CIM) : วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ-เวชศาสตร์ (เหมาจ่าย)
เหมาจ่าย
 
 
90,000
 
360,000
 
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ-วิทยาศาสตร์ (เหมาจ่าย)
เหมาจ่าย
 
 
60,000
 
240,000
 
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแพทย์บูรณาการ
เหมาจ่าย
 
 
80,000
 
320,000
 
COLLEGE OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND ENGINEERING (CITE) : วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม
เหมาจ่าย
(จ่าย 6 เทอม)
 
 
29,000
29,000
174,000
 
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
เหมาจ่าย
(จ่าย 6 เทอม)
 
 
29,000
  29,000
174,000
 
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
เหมาจ่าย
(จ่าย 6 เทอม)
 
 
29,000
  29,000
174,000
 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมาจ่าย
   
29,000
29,000
174,000
ปรับค่าเล่าเรียน 61
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี
-สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา
เหมาจ่าย
(จ่าย 6 เทอม)
-
-
28,000
28,000
168,000
 
วิทยาลัยครุศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู          
35,000
 
-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา
3,300
5,000
2,500
 
 
184,600
 
-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
3,300
5,000
2,500
 
 
197,500
 


สิทธิพิเศษดีๆ สมัครด่วน

รับทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท

*เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี