หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน

ประกาศการให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษา เทอม 1/2561

ประกาศการให้ทุนระดับบัณฑิตศึกษา เทอม 1/2561 คลิกที่นี่

ฝ่ายทุนการศึกษาจะดำเนินการหักทุนภายในวันที่ 22 กันยายน 2561 

*นศ.ที่ได้ทุนส่วนลด 15,000 บาท ฝ่ายการเงินจะทำการหักเงินภายในวันที่ 25 กันยายน 2561

นศ.สามารถชำระเงินส่วนที่เหลือได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

โดยยื่นบัตรนศ.และชำระผ่านฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย ตึกอธิการบดี ชั้น 2 ในเวลาทำการ อังคาร-เสาร์ เวลา 08.30 - 18.00 น. (รับเฉพาะบัตรเครดิตและเดบิต)

นศ.ที่ชำระครบแล้ว สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ดังนี้