หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน

ขั้นตอนการส่งแผ่น CD และบทความ IS

แบบฟอร์การส่ง IS บศท.05

รายละเอียดของการบันทึกข้อมูลเป็น file 

รูปแบบการเขียนบทความ