หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน

ประกาศการให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

ประกาศการให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

นักศึกษาที่ได้รับทุนสามารถขอรับเงินทุนคืนได้ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561