หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน นี้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับและสนับสนุนนโยบายหลักของรัฐ ในการกระตุ้นกลุ่มเศรษฐกิจหลักของประเทศ ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งมีความพร้อมที่จะเผชิญการแข่งขันทางธุรกิจที่จะรุนแรงขึ้น เนื่องมาจากการเปิดเขตการค้าเสรี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา ความจำเป็นรีบด่วนที่ปรากฏอย่างชัดเจนในขณะนี้ คือ การขาดทรัพยากรบุคคลที่มีองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจในสาขาวิชาธุรกิจอาเซียน ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติระดับมหาบัณฑิต ที่จะเข้าไปสร้างความเข้มแข็งไห้แก่ธุรกิจในภาวะที่ท้าทายเช่นนี้ หลักสูตรนี้จะเน้นการให้องค์ความรู้ทางทฤษฎีไปพร้อมกับการปฏิบัติ ที่จะเป็นฐานให้นักศึกษาสามารถไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน และความพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาภาคธุรกิจหลักของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร ประกอบด้วย

  • ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถนำความรู้และทักษะการบริหารธุรกิจ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน + 6
  • ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ เทคนิค และกระบวนการการจัดการสมัยใหม่ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
  • ผลิตมหาบัณฑิต ที่พร้อมจะเป็นผู้นำทางวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ
  • ขยายและต่อเติมองค์ความรู้ โดยนักวิจัยและนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียน + 6 มาร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจในประเทศในกลุ่มอาเซียน + 6

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน