ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 24 สิงหาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

DPU News  (1 ข่าว)

 

1. สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) จัดกิจกรรมรณรงค์"ทำบุญไม่ทารุณสัตว์" (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) -(มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หน้า 23

...ต่างๆ ทั่วประเทศและขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไป ในเบื้องต้นได้รับความร่วมมืออย่างดีจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมพิตร โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนวัดเทพลีลา โรงเรียนอนุบาลดวงใจ ซึ่งที่ผ่านสมาคมฯ ได้ติดต่อสอบถามไปยงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถึงเรื่อง...