คณาจารย์

อาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
  • ดร.จารวี  ชยสมบัติ
  • อาจารย์สุเทพ  พงษ์พิทักษ์
  • อาจารย์ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล (คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี)
  • อาจารย์ชวนา วิวัฒน์พนชาติ (คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี)
  • อาจารย์พรรณี วรวุฒิจงสถิต (คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี)
  • อาจารย์สุวิมล  กฤตยาเกียรณ์   (คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี)