ตารางสอน

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
แบบ Block Course
วัน
เวลา
ห้อง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา / ผู้สอน
วันสอบไล่
ชั้นปีที่ 1 Macc. # 8
เสาร์
09.00-16.00
155
AT 512
การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์
อาจารย์สมชาย แสงรัตนมณีเดช
และคณะ
(เริ่มวันที่ 2 ก.ย. – 30 ก.ย. 2560)
สอบนอกตาราง
เสาร์
08.30-17.00
155
AT 513
รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง
อาจารย์ ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู
(เริ่มวันที่ 7 ต.ค. – 11 พ.ย. 2560)
สอบโดยวิธีอื่น
เสาร์
08.30-17.00
7309
AT 514
การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์
ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศาล
(เริ่มวันที่ 18 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2560)
สอบโดยวิธีอื่น
ชั้นปีที่ 2 Macc. # 7 (วิชาเลือก)
อาทิตย์
08.30-18.30
155
AT 622
การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ
อาจารย์ ดร.ศิริเดช  คำสุพรหม
(เริ่มวันที่ 1 ต.ค. – 4 พ.ย. 2560)
สอบโดยวิธีอื่น
อาทิตย์
08.30-17.00
155
AT 614
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
ผศ.ดร.เอกพล  คงมา
(เริ่มวันที่ 5 พ.ย. – 17 ธ.ค. 2560)
สอบโดยวิธีอื่น