แนะนำหลักสูตร

(Master  of  Accountancy  Program หรือ DPU-MACC)

       หลักสูตรสร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการของวิชาชีพที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในวิชาชีพ  โดยมุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง  ลักษณะวิชาและเนื้อหาวิชาทันสมัยที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชี  กฎหมายทางวิชาชีพ  การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก  รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบของวิชาชีพต่อสังคม  การมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมและจริยธรรมในวิชาชีพ

       DPU-MACC มุ่งหวังจะพัฒนาบัณฑิตให้ก้าวสู่ความสำเร็จในสายวิชาชีพบัญชี  ไม่ว่าจะเป็นการก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน  ผู้บริหารฝ่ายสารสนเทศ  ผู้บริหารฝ่ายการจัดการความรู้  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ผู้ตรวจสอบภายใน  ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ  ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี  นักวิจัย  หรืออาจารย์สอนบัญชีในสถาบันอุดมศึกษา

       DPU-MACC จะเป็นก้าวใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงและเป็นโอกาสสำคัญของนักวิชาชีพบัญชีที่จะสามารถต่อยอดความรู้เพื่อสร้างโอกาสความก้าวหน้าและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในสายงานวิชาชีพบัญชีอันเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสูงในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางบัญชีที่มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะในวิชาชีพและมีจริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

       เพื่อให้บัณฑิตได้เรียนรู้ในการบูรณาการศาสตร์ด้านการบัญชี  การบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาชีพบัญชีในระดับบุคคล

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

       DPU-MACC เสนอแผนหลักสูตรตามสายวิชาชีพบัญชีใน  4  กลุ่มวิชา  ที่เกิดจากการบูรณาการระหว่างความรู้ทางด้านการบัญชี การบริหาร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสร้างมหาบัณฑิตในกลุ่มวิชาชีพ  ตามสายอาชีพที่มีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน  คือ

       1.  กลุ่มวิชาเน้นการประยุกต์ IT กับงานบัญชี 

 • การออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบัญชีสมัยใหม่  บัญชี  (การวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์)
 • การวิเคราะห์และการออบแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ERP)
 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงบรูณาการ

       2.  กลุ่มวิชาการจัดการด้านภาษีอากร

 • การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์
 • ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากร
 • ประเด็นด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

       3.  กลุ่มวิชาการควบคุมภายในและการกำกับการดูแลกิจการ  ที่เน้นการควบคุมและการตรวจสอบ

 • การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นขั้นสูง
 • นิติบัญชีศาสตร์

        4.  กลุ่มวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารสายงานบัญชีและสายงานอื่นๆ

 • การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์
 • การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์
 • รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบหารเงินขั้นสูง
 • การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์
 • การบริหารการปฏิบัติการขั้นสูง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

       (1) คุณสมบัติด้านการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

       (2) คุณสมบัติด้านอื่นๆ เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1.  สอบสัมภาษณ์  ด้านความพร้อมและโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษาและความรู้ภาษาอังกฤษ

2.  สอบข้อเขียนความรู้ด้านการบัญชี  โดยเนื้อหาครอบคลุมการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร  เพื่อใช้ในการปรับระดับพื้นฐานความรู้

ระบบการเรียนการสอน

1.  การเรียนเป็นแบบ  Block  course  โดยเรียนครั้งละ  1  วิชา  เป็นเวลา  4-5  สัปดาห์  (วิชาละ  45  ชั่วโมง)

2.  เรียนเฉพาะวันเสาร์ (เต็มวัน)  หรือ  วันอาทิตย์  (เต็มวัน)

3.  ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีครึ่ง -  2  ปี  โดยประมาณ

4.  มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

หน่วยกิตละ  3,000  บาท  ทั้งหลักสูตรประมาณ  168,000  บาท  (จำนวน  36  หน่วยกิต)

ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา

ช่วงเวลาเรียน วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 18.00 น.