โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตร DPU-MACC มีให้เลือก 3 กลุ่มวิชา คือ

 1. การบัญชีการเงิน
 2. การบัญชีสารสนเทศทางการบัญชี
 3. การบัญชีการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

DPU-MACC ใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรประมาณ 2 ปี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ซึงมีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต) ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต) ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน (3 หน่วยกิต)
วิชาบังคับ 9  หน่วยกิต วิชาบังคับ 9  หน่วยกิต วิชาเลือก 9  หน่วยกิต

แผนการศึกษา ก

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (6 หน่วยกิต) ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต) ปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน  (3 หน่วยกิต)
วิชาเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต วิชาเลือก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 3  หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์              6 หน่วยกิต    

แผนการศึกษา ข

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต) ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
วิชาเลือก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต สารนิพนธ์ 3 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 7 รายวิชา คือ

 1. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
 2. การบัญชีบริหารร่วมสมัย
 3. การวางแผนและบริหารภาษีเชิงกลยุทธ์
 4. การตรวจสอบและการให้ความเชื่อมั่นขั้นสูง
 5. วิชาชีพบัญชีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 6. สารสนเทศทางการบัญชี
 7. การวิจัยทางการบัญชี

วิชาเลือก ให้เลือก 2 รายวิชาในกลุ่มดังต่อไปนี้

กลุ่มการเงิน

 • สัมมนาการบัญชี
 • แบบจำลองทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
 • การอำนวยการทางบัญชีและการบริหารเชิงกลยุทธ์

กลุ่มสารสนเทศทางการบัญชี

 • สัมมนาสารสนเทศทางการบัญชี
 • การจัดการสารสนเทศทางบัญชี
 • การบัญชีเชิงบูรณาการสำหรับระบบงานธุรกิจ
 • การจัดการฐานข้อมูล
 • การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 • การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
 • การประเมินระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

กลุ่มการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี

 • สัมมนาการบัญชี
 • กลยุทธ์การเรียนการสอนในการให้การศึกษาทางด้านบัญชี
 • การประเมินสัมฤทธิ์ผลการให้การศึกษาด้านการบัญชี

กลุ่มวิชาเลือกเสรี (เฉพาะแผน ข) 2 รายวิชา

 • การบริหารผลการดำเนินงานองค์การ
 • การบัญชีสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในวิชาชีพ