แผนการศึกษา

(1)      แผน  ก   แบบ ก 2

ปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต)

ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

AT 514

การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์

3

AT 511

การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์

3

AT 515

เทคโนโลยีการเงินกับวิชาชีพบัญชี

3

AT 512

การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์

3

AT 516

การควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ

3

AT 513

รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง                         

3

 

 

ปีที่ 1

ภาคเรียนฤดูร้อน (3 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

AT 517

ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคทางสถิติทางการบัญชี

3

 

 

ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (6 หน่วยกิต)

ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

AT xxx

วิชาเลือก 1 รายวิชา

3

AT 710

วิทยานิพนธ์

9

AT 710

วิทยานิพนธ์

3

 

 

 

 

 

(2)      แผน ข 

ปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต)

ภาคเรียนที่ 2 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

AT 514

การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์

3

AT 511

การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์

3

AT 515

เทคโนโลยีการเงินกับวิชาชีพบัญชี

3

AT 512

การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์

3

AT 516

การควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ

3

AT 513

รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง                         

3

 

 

 

 

ปีที่ 1

ภาคเรียนฤดูร้อน (3 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

AT 517

ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคทางสถิติทางการบัญชี

3

 

 

ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 (9 หน่วยกิต)

ภาคเรียนที่ 2 (6 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

AT xxx

วิชาเลือก 2 รายวิชา

6

AT xxx

วิชาเลือก 2 รายวิชา

3

AT 701

สารนิพนธ์

3

AT 701

สารนิพนธ์

3

 
หมายเหตุ    อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม