แผนการศึกษา

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา หน่วยกิต
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
3
การตรวจสอบและการให้ความเชื่อมั่นขั้นสูง
3
สารสนเทศทางการบัญชี
3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา หน่วยกิต
การวางแผนและบริหารภาษีเชิงกลยุทธ์
3
วิชาชีพบัญชีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3
การบัญชีบริหารร่วมสมัย
3
ภาคการศึกษาที่ 3 (3 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา หน่วยกิต
การวิจัยทางการบัญชี
3

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาเลือก 2 รายวิชา
6
วิทยานิพนธ์
3
ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิชาเลือก 2 รายวิชา
6
วิทยานิพนธ์
3
ภาคการศึกษาที่ 3 (9 หน่วยกิต)
ชื่อวิชา หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
9