การติดต่อ

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ชั้น 12 อาคาร 6 วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์  02-954-7300-29 ต่อ 815, 307 อีเมล macc@dpu.ac.th
วันอังคาร - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.