คณาจารย์

คณะกรรมการวิชาการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

 • ดร.เลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์ ที่ปรึกษา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พนา  ทองมีอาคม ประธานคณะกรรมการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พีระ จิรโสภณ รองประธานคณะกรรมการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน กรรมการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ อนันตชาติ กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ กรรมการ
 • ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ
 • ดร.มนต์ ขอเจริญ กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ดร.มนต์  ขอเจริญ

E-mail: mon.kor@dpu.ac.th  Tel : 0-2954-7300 # 579

เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

นางสาวชลาลัย  พงษ์ศิริ

E-mail: chalalai.pon@dpu.ac.th   Tel : 0-2954-7300 # 578  ID Line : kung_m.a.

 

อาจารย์ประจำ

อาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กำจร  หลุยยะพงศ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน