นักศึกษาป.โทเ รียนรู้ โลกยุคดิจิตอลการนำเสนอข่าวขององค์กรข่าวในปัจจุบัน

นักศึกษาป.โทเ รียนรู้ในโลกยุคดิจิตอลการนำเสนอข่าวขององค์กรข่าวในปัจจุบันนั้นต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายมากขึ้น
ทุก Platform มีความสำคัญ แล้ว Content ต้องปรับตัวให้ได้ทุก Platform ทำอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
ขอบคุณพี่ต่าย (คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล) ผอ.ศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ ThaiPBS ที่มาถ่ายทอดความรู้ เปิดมุมมองใหม่


 

#ปริญญาโทนิเทศศาสตร์DPU
#เรียนรู้เพื่อรู้จริง